1 miljard människor, lever med minst en funktionsnedsättning. Av dessa lever 80 procent i utvecklingsländer och i utvecklingsländerna lever fler än 80 procent av de med funktionsnedsättning i fattigdom.

90 procent av alla barn med funktionsnedsättning går inte i skolan.

En femtedel av alla funktionsnedsättningar är orsakade av undernäring.

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, lägre utbildning, färre ekonomiska möjligheter än personer utan funktionsnedsättning. De löper större risk än andra grupper att utsättas för våld och övergrepp. Samtidigt är det mindre sannolikt att de ska få hjälp av polis och rättsväsende eller att förebyggande arbete riktas mot gruppen.

Jämlikhet, lika möjlighet till resurser och utveckling, kan aldrig bli möjligt utan att inkludera personer med funktionsnedsättning.

Överallt i världen hör människor med funktionsnedsättning till de som löper störst risk att bli fattiga. Och överallt i världen löper fattiga människor störst risk att få funktionsnedsättningar. Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till utbildning, vård, hjälpmedel och delaktighet. Att arbeta med funktionshinderfrågor är därför ett effektivt sätt att minska fattigdomen.

MyRight hjälper människor att bryta fattigdomen och ta full del av sitt liv.