de globala målen logotyperEtt viktigt arbete för MyRight är att lyfta funktionshinderperspektivet i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Den 25 september 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Det skedde efter år av diskussioner, förhandlingar och konsultationer med alltifrån det civila samhället och regeringar till näringsliv och akademi. Miljontals människor från hela världen har bidragit till agendan. I agendan åtar sig världens länder att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna, minskar miljöförstörelsen och värnar om klimatet.

Agendan slår fast att en hållbar utveckling bara kan ske om människor får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och att hållbar utveckling är en förutsättning för att skapa fredliga samhällen. Agendan innehåller åtaganden om att skapa fredliga, rättvisa och inkluderade samhällen och frihet från rädsla och våld.

Leave No One Behind

De globala målen är en uppföljning av Millenniemålen som antogs år 2000. Skillnaden mellan Milleniemålen och de globala målen är att de globala målen i Agenda 2030 är bredare. De omfattar väldigt mycket mer och ska nå många fler.

Agendan gäller alla länder. Målen ska uppnås för alla människor och alla samhällsskikt. Ett särskilt fokus ska ligga på att först nå de allra mest utsatta och marginaliserade människorna med positiv utveckling. Ett av agendans ledord är ”Leave No One Behind”/ ”Ingen ska lämnas utanför”.

Funktionshinderperspektivet i Agendan

15 procent av världens befolkning, 1 miljard människor, lever med minst en funktionsnedsättning. Av dessa lever 80 procent i fattigdom. 90 procent av alla barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer går inte i skolan.

För att agendan och målen ska uppfyllas måste alla inkluderas. Jämlikhet, lika möjlighet till resurser och utveckling, kan aldrig bli möjligt utan att inkludera personer med funktionsnedsättning.

Agendan är inkluderande och temat ”Leave No One Behind” (Ingen ska lämnas utanför) återkommer. Funktionsnedsättning nämns 11 gånger i de Globala målen och 7 av målen har uttalade referenser till funktionsnedsättning. I Milleniemålen nämndes det inte alls.

Några av de mål som specifikt tar upp personer med funktionsnedsättningar är:

mål 4 om utbildning där vikten av utbildningsmiljöer anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning tas upp

mål 8 om ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor för alla där ett delmål är att uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning

mål 10 som handlar om minskad ojämlikhet inom och mellan länder och hur alla människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

mål 11 som tar upp hur städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra och hållbara. Där står också att trafiksäkerheten ska förbättras genom att bygga ut kollektivtrafiken med särskild uppmärksamhet på personer med funktionsnedsättning.