En ung man i Sri Lanka står utomhus vid en maskin och arbetar

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Ett antal institutioner, bland andra Världsbanken, har pekat på det faktum att det som görs för att minska fattigdomen i världen, sällan eller aldrig når personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att uppmärksamma det tydliga sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Diskriminering och bristande tillgänglighet gör att funktionsnedsättning ofta leder till fattigdom, samtidigt som fattigdom ofta leder till funktionsnedsättning. Beräkningar som gjorts pekar på att så mycket som 50 procent av existerande funktionsnedsättningar i den fattigare delen av världen hade kunnat undvikas under mer gynnsamma omständigheter.

Utanförskap permanentar fattigdomen

Idag förvägras flera hundra miljoner personer med funktionsnedsättning sin rätt till utbildning och arbete, sin rätt att delta i den demokratiska processen och rätten att bli sedda och respekterade som människor och medborgare.

Många människor hamnar i en beroendeställning som innebär en ökad exponering för övergrepp, diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

För att minska denna utsatthet behöver biståndet och annat förändringsarbete anpassas utifrån de behov som personer med funktionsnedsättning har så att dessa grupper inkluderas och synliggörs.

Krävs kunskap att synliggöra dem som inte syns

Personer med funktionsnedsättning saknar ofta utbildning vilket gör deras organisationer svaga. Erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och funktionshinderorganisationer i MyRights samarbetsländer bidrar till kunskap och en ökad kapacitet att utveckla starka organisationer där medlemmarna kan göra sina röster hörda och delta i samhällsutvecklingen.

När vi människor känner till våra rättigheter och börjar tro på att en förändring är möjlig, det är då vi vågar berätta om våra behov, ställa krav, delta och bidra.