En flicka med synskada i Nicaragua sitter i klassrummet och skriver på sin punktskriftsskrivare.

Ett rättighetsbaserat arbete

Allt MyRights arbete utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En mänsklig rättighet är en mänsklig rättighet oavsett var i världen du befinner dig. Det gäller för alla människor. Men verkligheten är sällan lika vacker som på pappret och brott mot mänskliga rättigheter pågår ständigt.

Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning möter har flera orsaker. Det kan handla om negativa attityder, felaktiga föreställningar om funktionsnedsättning eller om bristande politisk vilja att ta tillvara på de möjligheter och den kapacitet som personer med funktionsnedsättning besitter. Personer med funktionsnedsättning saknar därför ofta möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen, vilket medför ett permanent utanförskap.

Vad är en mänsklig rättighet?

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och den enskilda individen. Varje rättighet för individen är en skyldighet för statsmakten. Staten har ansvaret att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och upprätthålls.

FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller tillsammans med Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, en lång rad olika rättigheter.

Det handlar bland annat om rätten till social trygghet, till utbildning, till en tillfredsställande levnadsstandard, att vara skyddad från hunger och svält, skydd för familjen, arbete, vila och fritid. Den enskilde individen ska också skyddas från godtycke vid myndighetsutövning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

År 2006 antog FNs generalförsamling även Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen öppnades för undertecknande i mars 2007 och trädde i kraft i maj 2008 då 20 stater hade ratificerat den.

Idag har 151 stater ratificerat konventionen (november 2014). Denna nya konvention skapar inte några nya rättigheter utan har tillkommit för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Den har haft en avgörande betydelse för hela den globala funktionshinderrörelsen och påverkat vårt arbete i positiv riktning.

Idag driver vi all vår verksamhet, inklusive aktiviteter, seminarier och möten, utifrån konventionen. Det har gett goda resultat, inte bara på nationell nivå, utan också globalt.