Genom att inkludera personer med funktionsnedsättning skapas förutsättningar för att utrota den extrema fattigdomen i världen. Det finns många utmaningar i detta arbete men också stora möjligheter.

Det är tydligt att det finns flera kopplingar mel­lan fattigdom och funktionshinder. Fattigdom bidrar till att personer föds med och lever med funktionsnedsättning. Funktionshinder i sam­hällen världen över gör också att personer med funktionsnedsättning fortsätter att leva i extrem fattigdom.

Genom de globala hållbarhetsmålen i Agen­da 2030 har länder världen över åtagit sig att inkludera alla i arbetet för en hållbar utveckling. Detta innebär också marginaliserade och extra utsatta grupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning.

I hållbarhetsmål nummer 1 ska den extrema fattigdomen avskaffas för alla människor över­allt till år 2030. Alla länder måste verka för att ett sådant arbete ska vara möjligt. Internationellt kan Sverige påverka i rätt riktning genom sin politik för global utveckling. Den svenska reger­ingen har slagit fast att satsningar på fattigdom ska kännetecknas av ett rättighetsperspektiv. Flera utmaningar kvarstår dock, inte minst ur ett funktionshinderperspektiv. Regering och biståndsmyndigheter måste få mer kunskap om frågor som rör personer med funktionsnedsätt­ning. Expertis som finns hos andra myndigheter och aktörer i samhället i stort behöver tas bättre till vara och frågan om funktionshinder och dess koppling till global fattigdom behöver ständigt aktualiseras inom olika avgörande områden som exempelvis juridik, försörjning och utbildning.

I de partnerskapsprojekt som MyRight och dess medlemsorganisationer bedriver ges möj­lighet till erfarenhetsutbyte och det skapas med­vetenhet om hur det är att leva med funktions­nedsättning. Genom att tillvarata och utveckla resurser och förmågor hos personer med funk­tionsnedsättning bidrar projekten också till en positiv samhällsutveckling. Det vittnar deltagare från tre medlemsorganisationer i rapporten om. Carina Pettersson berättar om ett projekt i Nepal som Autism- och aspergerförbundet deltar i där, Sven-Arne Persson från Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, berättar om ett projekt som de deltar i Nicara­gua och Hamaddah Mansour från Synskadades

riksförbund, SRF, berättar om ett projekt som de deltar i i Bosnien och Hercegovina.

I rapporten möter vi också Sameera Sanda­ruwan från Sri Lanka som är rörelsehindrad, Sada Igikundiro från Rwanda som är dövblind och Nindi Mtumwa Shafii från Tanzania som lever med mental ohälsa. De ger sina person­liga berättelser om vilka funktionshinder de upplevt i och med sina funktionsnedsättningar. De berättar också om hur de hittat en väg ut ur isolering och fått en möjlighet att påverka sina egna levnadsvillkor.

I slutet av rapporten ger MyRight rekom­mendationer om hur vi kan bidra till att nå det globala hållbarhetsmålet om fattigdomsbekämp­ning ur ett funktionshinderperspektiv. Vi riktar oss till regeringen och andra beslutsfattare men ger också tips till aktivister inom funktionshin­derrörelsen och civilsamhällsorganisationer som arbetar med global utveckling.

Rapporten producerades 2017 och ingår i vår kampanj Our Solution, Inclusion som vi arbetar med under hela 2017.

Författad av: Andreas Lönnqvist i samarbete med MyRight

Layout och grafisk design: Lina Garemark

Foto: Jonas Hong Soo Eriksson

Här kan du ladda ner rapporten i PDF eller i Word med syntolkade bilder:

Att erövra världen

Att erövra världen – En rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder WORD, Syntolkad