Brev till biståndsminister Isabella Lövin om funkisperspektiv i biståndet 2015-03-26

Hur ska funktionshinderperspektivet i biståndet säkras?

MyRight är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. MyRight samlar 28 funktionshinderorganisationer med en bred expertis inom olika funktionshinderområden och representerar 190 000 personer i Sverige.

Sedan 1981 har MyRight ingått bland Sidas ramorganisationer och verkat för att funktionshinderperspektivet ska finnas med i svenskt bistånd och att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i utvecklingssamarbetet. Våren 2014 meddelade Sida att MyRights ramstatus upphör från och med 2015. För 2015-2017 har MyRight beviljats ett omställningsstöd som gör att vi kan genomföra stora delar av den verksamhet som redan hade planerats när Sida tillkännagav sitt beslut.

MyRights och medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete har under åren lett till en mängd viktiga resultat, vilka bland annat lyfts fram i Sidas bedömningar. Flera av MyRights samarbetsländer har erkänt teckenspråket som officiellt språk, erkänt funktionshindergrupper som tidigare osynliggjorts, förbättrat statistiken gällande skolsituationen för barn med funktionsnedsättning, förändrat landets lagar och direktiv inom utbildningsområdet utifrån ett funktionshinderperspektiv och så vidare. Listan på strukturella och betydelsefulla resultat kan göras lång. Detta har möjliggjorts genom att MyRights samarbetsorganisationer har fått stöd att utvecklas och växa. I takt med att de har fått en ökad legitimitet har de också kunnat delta i samhällsdebatten och samhällsutvecklingen.

MyRights utvecklingssamarbete bygger på erfarenhetsutbyte mellan oss i den svenska funktionshinderrörelsen och våra systerorganisationer i samarbetsländerna. Vår gemensamma erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning är en viktig utgångspunkt för ett rättighetsbaserat bistånd. Våra erfarenheter av den svenska funktionshinderrörelsens kamp för ökade rättigheter och vad som är möjligt när förutsättningarna förändras utgör en bas i vårt samarbete med organisationer som är verksamma i samhällen där funktionsnedsättning fortfarande är förknippat med diskriminering och utanförskap. Vi har kunnat delta på lika villkor i det svenska utvecklingssamarbetet genom att MyRight under många år varit berättigad ett särskilt tillgänglighetsbidrag som används för att bekosta teckenspråkstolkar, assistenter, ledsagare och de extra insatser som krävs för att göra utvecklingssamarbetet tillgängligt för alla grupper.

År 2006 antog FN en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har haft en avgörande betydelse för hela den globala funktionshinderrörelsen och har påverkat MyRights arbete i positiv riktning.

I artikel 32 om internationellt samarbete fastslås att: ”Konventionsstaterna erkänner betydelsen av internationellt samarbete och dess främjande till stöd för ansträngningar på det nationella planet att förverkliga konventionens syfte och mål och ska vidta ändamålsenliga och effektiva åtgärder i detta hänseende mellan och bland stater och, i tillämpliga fall, i samarbete med berörda internationella och regionala organisationer och det civila samhället, särskilt organisationer av personer med funktionsnedsättning.”

I och med att Sverige har ratificerat konventionen har Sverige förbundit sig att säkerställa att internationellt samarbete, inklusive internationella utvecklingsprogram, omfattar och är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Sverige har också förbundit sig att underlätta och stödja kapacitetsuppbyggnad, bland annat genom utbyte och delgivning av information, erfarenheter, utbildningsprogram och goda exempel.

FNs övervakningskommitté som granskar de uppföljningsrapporter som staterna lämnar in gav 2014 Sverige positiv kritik för efterlevnaden av artikel 32. Det vill säga att Sveriges utvecklingssamarbete har rymt ett rättighetsbaserat funktionshinderperspektiv, vilket MyRight i högsta grad har varit med och bidragit till.

Enligt WHO beräknas 15 procent av världens befolkning leva med funktionsnedsättning och 80 procent av dessa människor lever i så kallade utvecklingsländer. Bland fattiga människor beräknar Världsbanken att andelen personer med funktionsnedsättning uppgår till 20 procent. Till detta kan läggas att uppföljningen av Millenniemålen konstaterar att å ena sidan har stora framsteg nåtts när det gäller utbildningsmålet, cirka 90 procent av alla barn går nu i skolan, men å andra sidan gäller detta inte barn med funktionsnedsättning där mer än 90 procent inte går i skolan, vilket motsvarar 40 miljoner barn i skolåldern. Dessa enkla fakta pekar på att en hållbar och uthållig fattigdomsbekämpning kräver ett genomgående funktionshinderperspektiv när det gäller insatser på alla områden.

Idag har över 150 länder ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I förslaget till nya utvecklingsmål Post 2015 omnämns funktionshinder under flera mål och i Sveriges regeringsförklaring står inskrivet att funktionshinderperspektivet ska inkluderas i all verksamhet. Till detta kan läggas att utrikesministern vid flera tillfällen har framfört att regeringen vill främja en folkligt förankrad utvecklingspolitik.

I och med Sidas beslut att inte bevilja MyRight fortsatt ramstatus från och med 2015 har MyRight påbörjat arbetet med att hitta nya arbetsformer för att säkerställa att den svenska funktionshinderrörelsens kunskap och expertis tas tillvara och att funktionshinderfrågorna även i framtiden ges utrymme inom svenskt bistånd. Men i nuläget kan vi inte se någon svensk ambition att ta ett nytt samlat grepp om funktionshinderfrågorna i biståndet.

Vi efterfrågar därför att biståndsministern är tydlig med regeringens ambition när det gäller funktionshinderperspektivet i biståndet och hur det ska tas tillvara framöver.

Vi efterfrågar också att funktionshinderperspektivet finns med i de riktlinjer och ingångsvärden som UD lämnar till Sida inför utformandet av den nya CSO-strategin och andra relevanta strategier.

Tiina Nummi-Södergren
ordförande, MyRight