MyRight deltog på statspartsmötet i New York i juni 2014

Tiina Nummi-Södergren sitter på mötet och antecknar. Framför henne finns en skylt där det står Sweden.

Jag fick den stora förmånen att för MyRights räkning ingå i den svenska delegationen som reste till statspartsmötet i New york i juni. Mötet följer upp frågor som rör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I år var det tre huvudfrågor på agendan:

  • Millenniemålen och den hållbara utvecklingsagenda som ska ta vid efter millenniemålen 2015 – 2030.
  • Samverkan med och inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samband med implementeringen av konventionen.
  • Hur ungdomar med funktionsnedsättning kan involveras i nationella såväl som lokala sammanhang.

Delegationsledare Per-Anders Sunesson överlät till mig att formulera ett inlägg om vårt stöd för att de nya utvecklingsmålen Post 2015 ska vara både universella och mätbara. Det skulle innebära att alla länder berörs av alla mål. Länder som uppnår målen är naturligtvis fria att sätta upp nya.

Mätbara och universella mål är viktiga aspekter för att alla länder ska ta ansvar för att genomföra de förbättringsåtgärder som krävs för att målen ska uppnås. Det kommer att innebära mycket arbete för att nationell lagstiftning ska utformas i enlighet med konventionen, implementeras och efterlevas samt för att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning och anhöriga delta i arbetet.

Parallellt med det möte som pågick i den stora salen genomfördes också en mängd andra aktiviteter, varav jag hade möjlighet att delta i några.

  • Ett seminarium om vikten av att inkludera kvinnor och barn med funktionsnedsättning i  både utvecklingssamarbetet och i funktionshinderorganisationernas övriga verksamheter. Det är ju fortfarande en jätteviktig fråga för MyRight och många andra.
  • En presentation av en rapport om jordbävningen och Tsunamin i Japan 2012 där man för första gången tagit fram statistiskt om personer med funktionsnedsättning. Hur många som befann sig i det drabbade området, om de bodde ute i samhället eller på institution och vad det innebar för deras chanser att överleva eller att få del av hjälpinsatser. Det var väldigt intressant inte minst med tanke på MyRights samarbete med den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Ett seminarium om tillgängliga val världen över, vilket ännu inte är fullständigt i hamn någonstans. En debattör från USA berättade att det pågår ett långtgående arbete med att få USA att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket stöds av president Obama. Tänk om det lyckas…

Tiina Nummi-Södergren, ordförande MyRight