MyRight söker rapportförfattare

Är du en vass och rutinerad skribent?
Har du erfarenheter av att skriva om funktionshinderperspektiv, mänskliga rättigheter och internationellt utvecklingssamarbete sedan tidigare?

Nedan kan du läsa vår kravspecifikation och vad vi vill ha din offert.

Kravspecifikation rapport demokratiska rättigheter

Produktion av en rapport som handlar om de demokratiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i världen i en fattigdomskontext.

Innehåll:
Rapporten ska visa på sambanden mellan fattigdom och funktionsnedsättning och hur vi kan arbeta för att stärka de demokratiska rättigheterna genom att arbeta med att stärka och stötta organisationer.

Rapporten ska ge exempel från MyRights verksamhet, både från en strukturell nivå och en individnivå (personporträtt). Självklart ska personerna i rapporten skildras starka, empowered och kapabla.

Rapporten ska bland annat ta upp:

  • samband mellan funktionsnedsättning och fattigdom
  • kort överblick över rättigheter för personer med funktionsnedsättning i världen, konventionen, lagstiftning. Även kort historik.
  • om valprocesser och tillgänglighet. Om rätten att delta i fria, demokratiska val på sina villkor. Tillgång till information.
  • om ägande (av mark och hus) och arvsrätt
  • hur gör vi för att påverka och få till en bra lagstiftning osv?
  • hur kan vi göra i praktiken, när det finns bra lagstiftning? Vilka utmaningar finns och vilka vägar finns att gå?
  • organisationsutveckling, stärkande av organisationer, samverkan under paraplyer, påverkansarbete
  • eventuellt kort jämförelse med den svenska funktionshinderrörelsens framväxt
  • förslag till aktiva inom internationellt utvecklingssamarbete

Exakt innehåll bestäms senare av skribenten i samråd med personal från MyRight.

Rapporten ska vara cirka 20-25 sidor. Se gärna www.myright.se och de rapporter MyRight tidigare producerat för att få en uppfattning om format.

Målgrupp
Rapporten har två huvudsakliga målgrupper: personer som är aktiva inom internationellt utvecklingssamarbete och personer som är aktiva inom funktionshinderrörelsen i Sverige. Rapporterna ska översättas till engelska och spanska och spridas i MyRights samarbetsländer, men måste trots detta i första hand vara anpassad efter läsare i Sverige.

Rapporten ska också kunna läsas av en bredare allmänhet, varför ordval, meningsbyggnad osv bör vara lättfattligt i den utsträckning som är möjlig. En ordlista kan underlätta.

Arbetsprocessen
Projektet kräver en-två resor i fält hos våra partnerorganisationer. I nuläget planeras för Nepal och/eller Bolivia. Det är en stor fördel om författaren behärskar och kan arbeta på spanska, detta för att undvika vissa kostnader för tolk.

Rapporten kommer att vara nära länkad till en kortfilm som produceras parallellt med rapporten. Det är troligt att fältresorna samordnas och genomförs tillsammans med filmteamet.

I det fall författaren reser själv, utan filmteamet eller fotograf från Sverige, är det önskvärt att författaren också behärskar stillbildsfoto och kan ta foton som kan användas i rapporten och på MyRights webbplats.

En koordinator från MyRight kommer att finnas tillgänglig innan, under och efter resor. Både från Stockholmskontoret eller och från MyRights landkontor.

Rapporten kommer att översättas till engelska och spanska, göras i en lättläst folder samt finnas i format tillgängligt för blinda.

Författaren kommer i ett inledande skede ha tät med kommunikatör vid MyRights Stockholmskontor. Vartefter arbetet fortskrider så kommer författaren sköta förberedelserna med organisationer och personer för intervjuer och så vidare själv. Till stöd och hjälp har författaren personal vid MyRights Stockholmskontor och landkontor.

Tidsplan
Allt inhämtade av information, fätresor, skrivande kommer att behöva äga rum under 2018.

MyRight behöver få underlag färdigt för formgivning och tryck tillhanda senast omkring 15 december 2018.

Rapporten kommer att lanseras under vintern/våren 2019 med ett seminarium. Det är önskvärt att författaren kan delta vid seminariet.

Budget
MyRight arbetar med fattigdomsbekämpning och projektet finansieras med medel från Forum Syd.
Författarens arvode ska täcka inläsning, research, förintervjuer, informationsinhämtning, rapportskrivande och bearbetande av texter. I uppdraget ingår också att producera en kortare sammanfattande text anpassad till webb.

MyRight står för alla kostnader för resor, visum, hotell, eventuella tolkar och hyra av fordon inklusive chaufför/guide i de fall det är nödvändigt.

I den händelse författaren också får uppdraget att ta foton, specificeras det separat i faktura från författarens.

Författarens offert
Berätta kort om dig själv och dina erfarenheter av att skriva om internationellt utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och bistånd. Berätta också om dina eventuella erfarenheter av att skriva om funktionshinderfrågor och frågor om tillgänglighet. Bifoga gärna texter i liknande format du tidigare skrivit och några foton du tagit.

Berätta gärna kort om dina erfarenheter av att resa och arbeta i låg- och medelinkomstländer och om dina språkkunskaper.

Gör en första uppskattning över den tid du tror att du behöver samt över ditt arvode, inklusive moms. Berätta om du har F-sedel.

Skicka offerten till jobbansokan@myright.se senast den 28 augusti. Du får gärna skicka in den tidigare.