Våra intäkter och kostnader

MyRight får sina intäkter framför allt genom bidrag från Sida, via Forum Syd. Av våra intäkter gick 4 procent till administration under 2017.

                      Så här får vi in pengar                                               Så här använder vi våra pengar

                       Intäkter 2017: 38 574 000 kr                                                        Totala kostnader: 37 551 000 kr

Ett cirkeldiagram som visar att cirka 80 procent av intäkterna kommer från Sida. rersten från insamling och övriga intäkter.    Ett cirkeldiagram som visar att ungefär 75 procent av kostnaderna går till projektverksamhet, ungefär 17 procent till tillgänlighetsanpassning, och ungefär 4 procent till administration och ungefär fyra procent till informationsverksamhet.

Så säkerställer vi att din gåva används rätt

Det är inte möjligt att samla in pengar och genomföra effektiva insatser utan att det kostar något. För att kunna åstadkomma både akuta och varaktiga förbättringar för personer med funktionsnedsättningar som lever i fattigdom måste vi lägga en del pengar på administration – det vill säga ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Administrationskostnaderna är en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad och för att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Vi använder 4 procent av ditt bidrag till nödvändig administration.

Alla ska kunna delta i utvecklingssamarbetet, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Ungefär 17 procent av våra kostnader är utgifter för tillgänglighetsanpassning, som till exempel teckenspråkstolkning.

Intern kontroll

För att säkerställa att pengarna verkligen går till rätt saker och gör nytta har vi personal på plats i våra samarbetsländer som följer upp verksamheten i nära dialog med våra samarbetspartners. Personalen genomför årligen flera ekonomiska och resultatbaserade stickprov, uppföljningsbesök på finansierade aktiviteter, och granskar samarbetsorganisationernas resultatrapporter och de lokala revisorernas rapporter.

Planerings- och utvärderingsmöten görs regelbundet tillsammans med samarbetsorganisationerna. I all vår verksamhet genomförs riskanalyser och riskhanteringsplaner för att minimera risken för korruption och bedrägeri samt risken för att inte uppnå uppsatta mål.

MyRight styrs av de avtal som vi ingått med våra finansiärer och de styr också hur vi får använda pengarna i alla led.

Varje år väljs internrevisorer av MyRights årsmöte. Under året granskar de styrelsens arbete för att på så sätt även trygga att föreningens styrelse driver föreningen utifrån medlemmarnas intresse. En revisionsrapport avläggs årligen till årsmötet.

Extern kontroll

MyRights verksamhet, projekt och program granskas av det svenska biståndsorganet Sida, genom Forum Syd. De granskar våra ansökningar och rapporter genom bland annat stickprov, uppföljningsbesök hos våra samarbetsorganisationer, regelbundna möten oss emellan och årliga ekonomiska och resultatbaserade rapporter. Med jämna mellanrum tar de in en extern konsult för att genomföra en avtalsefterlevnadsrevision (Compliance Audit) på vår organisation.

Auktoriserad revision
MyRights externa auktoriserade revisor är från firman Ernst & Young. Revisorn granskar att MyRights årsredovisning följer årsredovisningslagen och att vi följer de regler som tillkommer genom att vi är medlemmar i FRII och Svensk Insamlingskontroll. De granskar också att MyRight följer alla avtal med Forum Syd för utvecklingssamarbetet och informationsarbetet.

Revisionen för MyRights projekt i världen utförs lokalt av auktoriserade revisorer vilkas revision ligger till grund för Ernst & Youngs granskning.

Svensk Insamlingskontroll

MyRight har ett 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar att MyRights insamling sköts på ett korrekt sätt och att mindre än 25 procent av de insamlade medlen används till administration.

Du kan läsa mer om svensk insamlingskontroll via länken längre ned på sidan.