Man i rullstol som arbetar med montering av teknisk utrustning vid ett skrivbord.Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Diskriminering och bristande tillgänglighet gör att funktionsnedsättning ofta leder till fattigdom, samtidigt som fattigdom ofta leder till funktionsnedsättning. 

Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till vård, hjälpmedel, utbildning och sysselsättning.

Att arbeta med funktionshinderfrågor är därför ett effektivt sätt att öka delaktigheten och minska fattigdomen.

Ett antal institutioner, bland andra Världsbanken, har pekat på det faktum att det som görs för att minska fattigdomen i världen, sällan eller aldrig når personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att uppmärksamma det tydliga sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Utanförskap permanentar fattigdomen

Idag förvägras flera hundra miljoner personer med funktionsnedsättning sin rätt till utbildning och arbete, sin rätt att delta i den demokratiska processen och rätten att bli sedda och respekterade som människor och medborgare. Många människor hamnar i en beroendeställning som innebär en ökad exponering för övergrepp, diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

För att minska denna utsatthet behöver biståndet och annat förändringsarbete anpassas utifrån de behov som personer med funktionsnedsättning har så att dessa grupper inkluderas och synliggörs.

Samband mellan fattigdom och funktionshinder

Illustration med fyra block och pilar mellan dessa, från block 1 till 2 till 3till 4 och tillbaka till 1. Det finns symboler och text i varje block: 1. Funktionsnedsättning, 2. Diskriminering leder till; minskad tillgång till sjukvård, skola och utbildning, arbetstillfällen, sociala kontakter, dålig självkänsla och lägre förväntningar från omvärlden, färre stödinsatser från samhället, 3 Fattigdom , 4 Ökade risker för funktionsnedsättning på grund av undernäring och sjukdomar, förhöjd olycksrisk, sämre boendeförhållande, minskad tillgång till sjukvård och rent dricksvatten, ökad risk att drabbas av våld eller katastrofer.Ojämlikheten i världen drabbar särskilt personer med funktionsnedsättning. Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och funktionshinder. Människor med funktionsnedsättningar löper en högre risk att bli fattiga, samtidigt som fattigdomen ger en förhöjd risk för funktionsnedsättningar. I de flesta samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de allra mest marginaliserade.

Samtidigt som många länder genomgått en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom har klyftorna mellan individer och grupper ökat. Det handlar om en ojämlikhet som ofta är baserad på faktorer som kön, ålder, etnicitet, ekonomisk eller social status – och funktionsnedsättning.

Fakta från UNICEF visar att funktionsnedsättning har en tendens att låsa fast människor i fattigdom, och fattigdom är i sin tur en starkt bidragande faktor till funktionsnedsättning.

Fattigdom innefattar en människas möjlighet att kunna äta sig mätt på näringsrik mat och slippa vara undernärd, om att ha tillgång till rent dricksvatten och därmed kunna undgå sjukdomar, om rätten att få gå i skolan, möjligheten att få sjukvård och att ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid, samt rätten att kunna känna sig trygg. Personer med funktionsnedsättning förnekas ofta många av dessa rättigheter.

MyRight vill:

  • att funktionshinderperspektivet tydligare inkluderas i det internationella arbetet
  • att mer offentliga medel satsas för att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning och ett livslångt lärande för personer med funktionsnedsättning.
  • att de sociala trygghetssystemen byggs ut och förändras för att omfatta alla
  • att de länder som skrivit under CRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) ska genomföra förändringar i de juridiska regelverk som diskriminerar personer med funktionsnedsättning och inskränkningar deras demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter
  • att det satsas på att skapa nationell och internationell statistik om personer med funktionsnedsättning i relation till de globala hållbarhetsmålen