NAMN tittar in i kameranEtt rättighetsbaserat arbete

Allt MyRights arbete utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En mänsklig rättighet är en mänsklig rättighet oavsett vem du är och var i världen du befinner dig. Men brott mot mänskliga rättigheter pågår ständigt runt om i världen.

Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning möter har flera orsaker. Det kan handla om negativa attityder, felaktiga föreställningar om funktionsnedsättning eller om bristande politisk vilja att ta tillvara på de möjligheter och den kapacitet som personer med funktionsnedsättning besitter. Personer med funktionsnedsättning saknar ofta möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen, vilket medför ett permanent utanförskap.

Vad är en mänsklig rättighet?

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller tillsammans med andra konventioner en lång rad olika rättigheter. Det handlar bland annat om rätten till social trygghet, till utbildning, till en tillfredsställande levnadsstandard, att vara skyddad från hunger och svält, skydd för familjen, arbete, vila och fritid. Den enskilda individen ska också skyddas från godtycke vid myndighetsutövning.

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och den enskilda individen. Varje rättighet för individen är en skyldighet för statsmakten. Det är staten som har ansvaret för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och upprätthålls.

Stärka demokratin

När demokratin utvecklas och hela befolkningen får politiska rättigheter kan de vara med och påverka samhällsutvecklingen. Då kan personer med funktionsnedsättning kräva svar och ansvar. MyRights arbete innebär att vi påverkar och kräver ansvar från beslutsfattare, myndigheter och stater.

Bistånd eller utvecklingssamarbete

Vi ser människorna som vi arbetar med som aktörer och inte som passiva mottagare. Vi ser dem som innehavare av rättigheter snarare än objekt och föremål för åtgärder. Personer med funktionsnedsättning runt om i världen, oavsett ekonomiska omständigheter, har både rätt och förmåga att delta i och forma sin egen utveckling.

MyRights arbete bygger på partnerskap och samarbete. Sedan många år använder vi helst begreppen ”utvecklingssamarbete” och ”samarbetsländer” istället för ”bistånd”. Det gör vi eftersom våra projekt och program utformas i samarbete med lokala organisationer. Att ägarskapet av projekten ligger hos de lokala organisationerna är en förutsättning för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar.