fbpx

Cilj 4 - Dobro obrazovanje za sve

slika cilja četiri u crvenoj pozadini globalnih ciljeva sa širokim tekstom gdje piše 4 Dobro obrazovanje i ilustracija u bijeloj knjizi ispod

Cilj 4 je osigurati inkluzivno i jednako obrazovanje dobrog kvaliteta i promovirati cjeloživotno učenje za sve. Do 2030. godine osigurat će se jednak pristup obrazovanju i obuci na svim nivoima za ugrožene osobe, uključujući osobe sa invaliditetom.

Cilj 4 o obrazovanju uključuje obrazovanje i učenje na svim nivoima od predškolskog, do osnovne škole, srednje škole i univerziteta. Slučaj naglašava da moraju postojati obrazovna okruženja koja su prilagođena djeci i odraslima sa smetnjama u razvoju.

Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju izloženi su vrlo velikom riziku da budu isključeni iz ulaganja u obrazovanje. Da bi se mogla analizirati veza između invaliditeta i stepena obrazovanja, potrebna je statistika i podaci kojih je trenutno veliki nedostatak.

Privremeni ciljevi sa funkcionalnim pravima u fokusu

crvena pozadina s bijelom ilustracijom školske i školske djece s različitim funkcionalnim varijacijama sa tekstom podcilj 4 A stvoriti inkluzivno i sigurno obrazovno okruženje
crvena pozadina sa bijelom iluzijom knjige i olovke sa tekstom podcilj 4. 5 iskorijeniti diskriminaciju u obrazovanju

Svaki cilj u Globalnim ciljevima ima različite podciljeve. Osobe sa invaliditetom su obuhvaćene u svim slučajevima, ali neki podciljevi posebno ističu osobe sa invaliditetom.

Podcilj 4 A, Stvaranje inkluzivnog i sigurnog obrazovnog okruženja: „Izgraditi i poboljšati obrazovna okruženja koja su prilagođena djeci i osobama sa invaliditetom, te uzeti u obzir rodne aspekte i na taj način ponuditi sigurno, mirno, inkluzivno i odgovarajuće okruženje za učenje za sve.“

Podcilj 4.4 Povećati broj ljudi sa vještinama za finansijsku sigurnost: „Do 2030. značajno će se povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i profesionalne vještine, za zapošljavanje, dostojanstven rad i poduzetništvo.“

Podcilj 4.5 Iskorijeniti diskriminaciju u obrazovanju: „Do 2030. eliminisati rodne nejednakosti u obrazovanju i osigurati jednak pristup obrazovanju i obuci na svim nivoima za ugrožene osobe, uključujući osobe sa invaliditetom, starosjedilačke narode i djecu koja žive u ugroženim uslovima.“

Podcilj 4.6 Svi ljudi treba da budu u stanju da čitaju, pišu i broje: "Do 2030. osigurati da svi mladi ljudi i značajan dio svih odraslih - i muškaraca i žena - nauče čitati, pisati i računati."

 

Pozadina Globalni ciljevi

U 2015. godini svijet je usvojio 17 ciljeva za globalni razvoj, poznatih i kao Agenda 2030.

Agenda je vođena principom "Niko ne smije biti izostavljen" - što znači, između ostalog, da svijet treba prioritetno doprijeti do onih koji su najranjiviji.

Dnevni red sadrži 17 ciljeva pod nazivom "Globalni ciljevi".

Najnovije vijesti