fbpx

Sambandet mellan Funktionsnedsättning, Fattigdom och Läskunnighet

Idag, den 8 september, uppmärksammar vi Internationella Läskunnighetsdagen. 

Läskunnighet är en nyckel till att förstå och delta i samhället, och det är en grundläggande rättighet för alla människor. Men för miljontals människor runt om i världen är denna rättighet långt ifrån uppfylld. För personer med funktionsnedsättning är kampen för läskunnighet ofta extra komplicerad, då de tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och utsätts för en omfattande diskriminering inom alla samhällets nivåer.

Funktionsnedsättning och Fattigdom

Personer med funktionsnedsättning runt om i världen tillhör ofta de allra fattigaste i sina samhällen. Enligt tillgänglig statistik lever hela 80 procent av alla med funktionsnedsättning i fattigdom. Det är en skrämmande siffra, som pekar på den ojämlikhet och orättvisa som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

Fattigdom och funktionsnedsättning bildar en ond cirkel där den ena förstärker den andra. Att leva med en funktionsnedsättning innebär ofta att personen hamnar i, eller har svårt att ta sig ur, fattigdom. Diskriminering och uteslutning från utbildning och arbete försvårar möjligheten att ta sig ur fattigdom, och många tvingas bli beroende av sina anhöriga. Det är en situation som drabbar särskilt hårt, och det är en orättvisa som inte får fortgå.

Utbildning: en nyckel till att bryta mönstret

Utbildning är en av de mest kraftfulla redskapen för att bryta den onda cirkeln av funktionsnedsättning och fattigdom. Genom tillgång till utbildning kan personer med funktionsnedsättning förvärva kunskap och färdigheter som gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Utbildning ger dem också verktyg för att kämpa för sina rättigheter och för att delta aktivt i samhällslivet.

Tyvärr är verkligheten långt ifrån idealisk. En av tre barn med funktionsnedsättning går inte i skolan, enligt FN. Det är en alarmerande siffra som pekar på bristande tillgänglighet och diskriminering inom utbildningssystemen. Skolor och arbetsplatser är ofta otillgängliga för personer med funktionsnedsättning, och få anpassningar görs för att inkludera dem.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

Problemet med att flickor med funktionsnedsättning mer sällan går i skolan är en dubbel utmaning. Dessa flickor möter inte bara könsrelaterade hinder utan också hinder kopplade till deras funktionsnedsättning. Diskriminering, otillgängliga skolor och brist på stöd och anpassningar gör det svårare för dem att få tillgång till utbildning. Detta leder till att de står inför betydligt högre risker för fattigdom och social uteslutning. Att adressera denna problematik är avgörande för att främja inkluderande utbildning och jämställdhet för flickor med funktionsnedsättning.

Uppmaning till handling: att bryta mönstret

För att uppnå FN:s globala mål om inkluderande utbildning (Mål fyra), måste vi se till att skolor är tillgängliga och anpassade för alla barn, oavsett deras funktionsnedsättningar. Det kräver resurser och kunskap om hur man inkluderar och stödjer barn med olika behov.

MyRight arbetar för att öka läskunnigheten och tillgången till utbildning för personer med funktionsnedsättning över hela världen. Genom att stötta projekt som bland annat skapar tillgängliga skolor, anpassar undervisningen, utbildar lärare och stödjer familjer strävar vi efter att bryta hinder och öka inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i utbildningssystemet.

Läs mer om vårt arbete för inkluderande utbildning ovdje

Situacija u svijetu

Između 93 i 150 miliona djece u svijetu žive sa barem jednim oblikom invaliditeta.

Jedno od troje djece sa invalidnost ne ide u osnovnu školu. Većina njih su djevojke.

Do devet od desetero djece koji žive sa invaliditetom u zemljama sa niskim prihodima ne idu u školu.

Invalidnost je jedan od najveće prepreke za školovanje djece u svijetu.

Statistika o djeci sa smetnjama u razvoju već dugo manjkav. Stoga je teško tačno znati koliko će djece biti uskraćeno za školovanje. 

Öppna klassrummen

- för alla barns rätt till utbildning

Najnovije vijesti