fbpx

Ovako funkcionira MyRight

MyRight radi na tome da osigura da osobe sa invaliditetom širom svijeta imaju pristup svojim ljudskim pravima i da budu u mogućnosti da žive nezavisno, bez siromaštva, u inkluzivnim društvima. Sve što radimo zasniva se na perspektivi prava i Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Četvoro školske djece sjede uz zid i smiju se
Školska djeca u Ruandi.

Ono što se radi na smanjenju siromaštva u svijetu rijetko dopire do osoba sa invaliditetom. Razvojnu pomoć i drugi rad na promjenama potrebno je prilagoditi potrebama osoba sa invaliditetom kako bi se ove grupe uključile i učinile vidljivim.

Naše poslovanje se zasniva na temeljnim vrijednostima ljudskih prava, autonomije, demokratije, inkluzije, partnerstva i učenja. Rad je organizovan na osnovu naše teorije promene o tome kako osobe sa invaliditetom mogu da pređu od isključenosti do uključivanja u društvo, odnosno da ostvare jednaka prava i mogućnosti kao i drugi do dostojanstvenog života bez siromaštva u inkluzivnim društvima.

Teorija promjene sastoji se od tri koraka koja su važna da bi osoba sa invaliditetom dobila dobre uslove za uključivanje u društvo: povećana autonomija pojedinca, jake i kompetentne organizacije za funkcionalna prava i povećano učešće u društvenom razvoju.

Radimo zajedno kako bismo osigurali da svi budu uključeni

MyRight podržava organizacije za funkcionalna prava širom svijeta. Obje su krovne organizacije koje okupljaju nekoliko organizacija za prava osoba sa invaliditetom u jednoj zemlji, regionalne saradnje i veće i manje organizacije koje okupljaju osobe sa određenim invaliditetom.

Surađujemo s nekoliko različitih igrača, kako na međunarodnom nivou, tako i u Švedskoj. Većina našeg projektnog rada odvija se u partnerstvu između švedskih organizacija za funkcionalna prava i njihovih kolega u našim zemljama u kojima djeluje. Pored organizacija za funkcionalna prava, sarađujemo sa organima vlasti, organizacijama koje rade na međunarodnoj razvojnoj saradnji, organizacijama, mrežama, donosiocima odluka i liderima mišljenja.

Ovako može izgledati podrška

Projekat MyRight pomaže da se stvore uslovi da ljudi izraze svoje potrebe kako bi mogli da učestvuju i utiču na razvoj. Neki projekti se odnose na početak od nule, stvaranje mjesta za sastanke i prateće aktivnosti koje pomažu u stvaranju zajednice i povećanju samopoštovanja i svijesti o tome koja prava imate. Drugi projekti mogu se fokusirati na informisanje o tome kako različiti akteri mogu olakšati osobama sa invaliditetom pristup obrazovanju, radu, medicini, njezi i rehabilitaciji. Ovo može, na primjer, uključiti obuku osoblja za brigu i škole o različitim smetnjama u razvoju, o tome šta one podrazumijevaju i kako briga i škola mogu zadovoljiti postojeće potrebe.

MyRight radi na jačanju lokalnih organizacija za prava osoba sa invaliditetom i pokretanju razvoja tako da osobe sa invaliditetom imaju pristup svojim pravima. Obučavamo, između ostalog, poznavanje udruženja, demokratiju i rodnu ravnopravnost. Osobe sa invaliditetom su među najmarginalizovanijim grupama u društvu, što znači da im često nedostaje znanja da vode jake organizacije za prava osoba sa invaliditetom. Stoga je organizacioni razvoj dobar način da se povećaju uslovi za učešće u društvenom razvoju.

MyRight također podržava zajednički zagovarački rad kroz krovne organizacije i regionalnu saradnju. Krovne organizacije razmatraju zakone, djeluju kao konsultativno tijelo i rade na tome da politika bude inkluzivnija, a takođe vode kampanje za veći uticaj i poboljšanje situacije za osobe sa invaliditetom. Novinari i mediji su takođe važne ciljne grupe za promjenu stavova javnosti i donosilaca odluka prema osobama sa invaliditetom. Znamo da je inkluzivnije društvo efikasan način za smanjenje siromaštva.

U Švedskoj MyRight radi na širenju znanja, povećanju posvećenosti i uticaju za jaču funkcionalnu zakonsku perspektivu u švedskom razvojnom radu.

Evaluacija, učenje i kontrola

Naši projekti i programi imaju jasne ciljeve i pratimo sve aktivnosti. Kako bismo osigurali poslovanje s visokim kvalitetom i ekonomičnošću, kontinuirano ocjenjujemo veće i manje procese i redovno provodimo veće eksterne evaluacije. Provodimo nekoliko nasumičnih uzoraka poslovanja i finansija naših partnerskih organizacija. Eksterni revizori pregledavaju godišnje izvještaje i sporazume.

Smanjenje siromaštva zahtijeva inkluziju

1 od 5 najsiromašnijih na svijetu živi sa invaliditetom. Invalidnost ima tendenciju da zaključa ljude u siromaštvo. Siromaštvo im onemogućava, na primjer, obrazovanje i otežava postavljanje zahtjeva koji obezbjeđuju pristup njezi, pomoći, zapošljavanju i participaciji.

Ono što se radi na smanjenju siromaštva u svijetu rijetko ili nikada ne dopire do osoba sa invaliditetom. Stoga je važno obratiti pažnju na jasnu vezu između siromaštva i invaliditeta.

Jake organizacije su temelj za promjene

Da bi se njihov glas čuo u javnoj debati potrebne su jake organizacije koje mogu predstavljati svoje članove. Kada spoznamo svoja prava i počnemo vjerovati da je promjena moguća, tada se usuđujemo pričati o svojim iskustvima i potrebama, postavljati zahtjeve, učestvovati i doprinositi.

Radimo na jačanju lokalnih organizacija i pokretanju razvoja kako bi osobe sa invaliditetom imale veći pristup svojim pravima. Naša razvojna saradnja znači da se osobe sa invaliditetom organizuju da jačaju jedni druge i da ostvare svoja ljudska prava.

Osobe sa invaliditetom spadaju među najmarginalizovanije grupe u društvu. Stoga im često nedostaje obuka, što dovodi do toga da su mnoge invalidske organizacije relativno slabe. Organizacioni razvoj je način povećanja uslova za uticaj i učešće u razvoju društva.

Partnerstvo

Važan stub naše razvojne saradnje je partnerstvo, partnerstvo zasnovano na bliskoj saradnji i međusobnom poverenju između organizacija članica MyRight-a i njihovih sestrinskih organizacija širom sveta.

Radimo na osnovu prava

Naš rad se uvijek bazira na ljudima sa invaliditetom koji žive u siromaštvu. Oni su akteri i njihova vlastita iskustva, potrebe i perspektive vode rad.

Jednakost 

Svi MyRight projekti i programi imaju sveobuhvatnu perspektivu rodne ravnopravnosti. Radimo sa i za žene koje i same žive sa invaliditetom i žene koje su rođaci nekoga sa invaliditetom.