fbpx

Debatt: Dags att lyfta funktionshinderperspektivet i det humanitära arbetet Sida!

Människor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta i väpnade konflikter – trots det saknas ett tydligt funktionshinderperspektiv i Sveriges humanitära arbete. Dags för Sida att tänka om, skriver Jesper Hansén och Mia Munkhammar från MyRight.

I dag den 3 december är det den internationella funktionshinderdagen. WHO uppskattar att en miljard människor lever med funktionsnedsättning runt om i världen. 80 procent av dessa i låg- och medelinkomstländer. Vi vet att barn och vuxna med funktionsnedsättning är särskilt utsatta i väpnade konflikter och riskerar att bli exkluderade och bortglömda när insatser planeras och genomförs, trots att de ofta drabbas hårdare och på särskilda sätt av väpnade konflikter.

Under väpnade konflikter uppstår många situationer då frågor om tillgänglighet blir avgörande. Information måste anpassas och tillgängliggöras. När larmet ljuder tar det tid för en person som använder rullstol att ta sig i säkerhet och den som är döv förstår först när den ser andras reaktioner att något har hänt. Blinda och personer med synnedsättningar får förlita sig på omgivningen.

Att återfinna sina anhöriga i en krissituation är mycket svårt och ofta helt omöjligt om du är blind, döv eller saknar talat språk.

Flyktingläger är sällan anpassade efter personer med funktionsnedsättningar och det kan vara svårt att hitta i lägret om du har en synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Sexuellt våld är vanligt under väpnade konflikter och barn och vuxna med funktionsnedsättning drabbas i högre utsträckning än andra. De har ofta svårare att värja sig och tvingas bli beroende av andra. De som har svårt med talat språk har också svårare att berätta liksom att bli trodda när de väl lyckas förklara vad som hänt dem.

Biståndet missar miljontals människor

Situationen för personer med funktionsnedsättning i väpnad konflikt förtjänar kort sagt mer uppmärksamhet än den hittills fått av Sida och andra aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete.

Sveriges humanitära arbete saknar idag ett tydligt funktionshinderperspektiv. Konsekvensen blir att de humanitära insatser som görs missar miljontals människor.

Sverige måste, med Sida i spetsen, börja prioritera arbetet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar högre och se till att de inkluderas i arbetet. Sida har många möjligheter att bidra till en positiv förändring och ökad inkludering:

  • Öka er kunskap. Sida behöver höja sin generella kompetens om personer med funktionsnedsättning och de faktorer som försvårar deras deltagande.
  • Gör inkluderande insatser obligatoriska. Det är avgörande att alla aktörer inom det humanitära fältet arbetar utifrån medvetenheten att det finns personer med funktionsnedsättning i alla populationer. Sida behöver ställa tydliga krav på inkluderande insatser hos alla partnerorganisationer inom det humanitära arbetet.
  • Samarbeta med funktionshinderorganisationer. För att Sida ska bli bättre på att säkra ett funktionshinderperspektiv och inkludera personer med funktionsnedsättning i arbetet, måste Sida samarbeta med funktionshinderrörelsen. Det finns kunskap och erfarenheter som behöver tas tillvara för att stärka arbetet och säkra kvaliteten så att de humanitära insatserna faktiskt når dem som idag ofta är lämnade utanför.

Om Sida menar allvar med att ingen ska lämnas utanför måste arbetet för personer med funktionsnedsättning i kriser och katastrofer prioriteras högre och arbetet ha ett tydligare fokus.

Alla att rätt att bli lika skyddade i väpnade konflikter.

Jesper Hansén
Generalsekreterare MyRight

Mia Munkhammar
Kommunikationsansvarig MyRight

MyRight är funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete.

 

Läs debattartikeln på Omvärldens sida här:

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/dags-att-lyfta-funktionshinderperspektivet-i-det-humanitara-arbetet-sida/

Läs Sidas svar på debattartikeln på Omvärldens sida här:

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/sidadet-finns-mer-att-gora-for-funktionsnedsatta-i-svara-humanitara-kriser/?fbclid=IwAR2ksL6VwhkKUbJlksS2NhYKmlyQc5XW6UaCWXGy20cImr58ODqZo8xEMRM

Senaste nytt