fbpx

Sambandet mellan Funktionsnedsättning, Fattigdom och Läskunnighet

Idag, den 8 september, uppmärksammar vi Internationella Läskunnighetsdagen. 

Läskunnighet är en nyckel till att förstå och delta i samhället, och det är en grundläggande rättighet för alla människor. Men för miljontals människor runt om i världen är denna rättighet långt ifrån uppfylld. För personer med funktionsnedsättning är kampen för läskunnighet ofta extra komplicerad, då de tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och utsätts för en omfattande diskriminering inom alla samhällets nivåer.

Funktionsnedsättning och Fattigdom

Personer med funktionsnedsättning runt om i världen tillhör ofta de allra fattigaste i sina samhällen. Enligt tillgänglig statistik lever hela 80 procent av alla med funktionsnedsättning i fattigdom. Det är en skrämmande siffra, som pekar på den ojämlikhet och orättvisa som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

Fattigdom och funktionsnedsättning bildar en ond cirkel där den ena förstärker den andra. Att leva med en funktionsnedsättning innebär ofta att personen hamnar i, eller har svårt att ta sig ur, fattigdom. Diskriminering och uteslutning från utbildning och arbete försvårar möjligheten att ta sig ur fattigdom, och många tvingas bli beroende av sina anhöriga. Det är en situation som drabbar särskilt hårt, och det är en orättvisa som inte får fortgå.

Utbildning: en nyckel till att bryta mönstret

Utbildning är en av de mest kraftfulla redskapen för att bryta den onda cirkeln av funktionsnedsättning och fattigdom. Genom tillgång till utbildning kan personer med funktionsnedsättning förvärva kunskap och färdigheter som gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Utbildning ger dem också verktyg för att kämpa för sina rättigheter och för att delta aktivt i samhällslivet.

Tyvärr är verkligheten långt ifrån idealisk. En av tre barn med funktionsnedsättning går inte i skolan, enligt FN. Det är en alarmerande siffra som pekar på bristande tillgänglighet och diskriminering inom utbildningssystemen. Skolor och arbetsplatser är ofta otillgängliga för personer med funktionsnedsättning, och få anpassningar görs för att inkludera dem.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning

Problemet med att flickor med funktionsnedsättning mer sällan går i skolan är en dubbel utmaning. Dessa flickor möter inte bara könsrelaterade hinder utan också hinder kopplade till deras funktionsnedsättning. Diskriminering, otillgängliga skolor och brist på stöd och anpassningar gör det svårare för dem att få tillgång till utbildning. Detta leder till att de står inför betydligt högre risker för fattigdom och social uteslutning. Att adressera denna problematik är avgörande för att främja inkluderande utbildning och jämställdhet för flickor med funktionsnedsättning.

Uppmaning till handling: att bryta mönstret

För att uppnå FN:s globala mål om inkluderande utbildning (Mål fyra), måste vi se till att skolor är tillgängliga och anpassade för alla barn, oavsett deras funktionsnedsättningar. Det kräver resurser och kunskap om hur man inkluderar och stödjer barn med olika behov.

MyRight arbetar för att öka läskunnigheten och tillgången till utbildning för personer med funktionsnedsättning över hela världen. Genom att stötta projekt som bland annat skapar tillgängliga skolor, anpassar undervisningen, utbildar lärare och stödjer familjer strävar vi efter att bryta hinder och öka inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i utbildningssystemet.

Läs mer om vårt arbete för inkluderande utbildning here

The situation in the world

Between 93 and 150 million children in the world live with at least one form of disability.

One of three children with disability does not go to primary school. A majority of them are girls.

Up to nine out of ten children who live with a disability in low-income countries do not go to school.

Disability is one of the biggest obstacles for children's schooling in the world.

Statistics on children with disabilities has long been deficient. Therefore, it is difficult to know exactly how many children will be deprived of their schooling. 

Öppna klassrummen

- för alla barns rätt till utbildning

Latest news