fbpx

Así funciona MyRight

MyRight trabaja para garantizar que las personas con discapacidad de todo el mundo tengan acceso a sus derechos humanos y puedan vivir de forma independiente, libres de pobreza, en sociedades inclusivas. Todo lo que hacemos se basa en una perspectiva de derechos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tillsammans är vi starka

MyRight stärker individer, bland annat genom utbildning och tillgång till vård och hjälpmedel. Vi bidrar också till att bryta den isolering många människor med funktionsnedsättning lever i, och skapa plattformar så människor kan mötas
och stärka varandra.

Vi stödjer och stärker organisationer. Organisationen ger individer mer kunskap och medvetenhet om sina rättigheter. Organisationerna för fram krav och vittnesmål och bevakar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. De ger makthavare ökad medvetenhet så de kan ändra lagar och rutiner.

Genom förändringar av attityder och stigma lokalt, nationellt, regionalt och globalt minskar fattigdomen och utsattheten och fler personer med funktionsnedsättning får
tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Målgrupper för vårt arbete

Målgruppen för MyRights arbete är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, och deras anhöriga. Allt vi gör syftar till att bevaka och stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdomskontext, och bidra till att de får ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter.

MyRight stödjer funktionsrättsorganisationer runt om i världen. Vi har partnerskap med större och mindre organisationer som samlar personer med en specifik funktionsnedsättning, paraplyorganisationer som samlar flera funktionsrättsorganisationer i ett land, och regionala samarbeten. De flesta av våra utvecklingssamarbeten sker i partnerskap mellan svenska funktionsrättsorganisationer och deras motsvarigheter i våra verksamhetsländer men vi samarbetar med flera olika aktörer.

Förändringsteori och arbetssätt

MyRights arbete organiseras utifrån vår förändringsteori, som beskriver hur personer med funktionsnedsättning kan gå från exkludering till inkludering i samhället. Förändringsteorin består av tre steg som är viktiga för att en person med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att bli inkluderad i samhället.

 1. Ökad egenmakt
Personer med funktionsnedsättning som har förutsättningar att påverka sina egna liv, utöva sitt självbestämmande och vara fullt delaktiga samt är medvetna om sina rättigheter kan bättre delta i samhället och organisera sig tillsammans med andra.
2. Starka och kompetenta funktionsrättsorganisationer
Genom livskraftiga, kompetenta och legitima funktionsrättsorganisationer har de enskilda medlemmarna större möjligheter att gemensamt främja sina rättigheter och att
arbeta för förbättrade levnadsvillkor för sig själva och andra.
3. Ökad delaktighet i samhällsutvecklingen
Med ökad tillgång till påverkans- och beslutsprocesser ökar möjligheterna för funktionsrättsorganisationer att genom sitt arbete påverka samhällets utveckling.
Exempel på sådana instrument är såväl internationella regelverk och policyer som Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som nationell lagstiftning och nationella policyer.

Las organizaciones fuertes son la base para el cambio

Para poder hacer oír sus voces en el debate público se requieren organizaciones fuertes que puedan representar a sus miembros. Cuando conocemos nuestros derechos y comenzamos a creer que el cambio es posible, es cuando nos atrevemos a contar nuestras experiencias y necesidades, reclamar, participar y aportar.

Trabajamos para fortalecer las organizaciones locales e impulsar el desarrollo para que las personas con discapacidad tengan un mayor acceso a sus derechos. Nuestras colaboraciones de desarrollo significan que las personas con discapacidad se organizan para fortalecerse mutuamente y hacer valer sus derechos humanos.

Las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos más marginados de la sociedad. Por lo tanto, a menudo carecen de capacitación, lo que lleva a que muchas organizaciones de personas con discapacidad sean relativamente débiles. El desarrollo organizacional es una forma de incrementar las condiciones para influir y participar en el desarrollo de la sociedad.

Camaradería

Un pilar importante de nuestra cooperación para el desarrollo es la asociación, una asociación basada en una estrecha cooperación y confianza mutua entre las organizaciones miembros de MyRight y sus organizaciones hermanas en todo el mundo.

Trabajamos sobre una base de derechos

Nuestro trabajo se basa siempre en las personas con discapacidad que viven en la pobreza. Ellos son los actores y son sus propias experiencias, necesidades y perspectivas las que guían el trabajo.

Agenda 2030

De 17 globala målen i Agenda 2030 har både direkta och
indirekta kopplingar till vårt arbete för att främja rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Ett av agendans
ledord är ”Ingen ska lämnas utanför” vilket är en betydelsefull princip, inte minst i vårt påverkansarbete gentemot
andra organisationer – statliga och icke-statliga.

Personer med funktionsnedsättning nämns också direkt i
flera av de globala målen, bland mål 4 om utbildning av god
kvalitet och mål 10 om att minska ojämlikheten inom och
mellan länder.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen är framtagen för att förtydliga att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt
liv med självbestämmande och full delaktighet och att delta i samhället på jämlika villkor.

Konventionen slår bland annat fast tre grundläggande rättigheter som funktionsrättsrörelserna i MyRights verksamhetsländer återkommande lyfter som avgörande: rätten till utbildning, försörjning och hälsa

Igualdad

Todos los proyectos y programas de MyRight tienen una perspectiva integral de igualdad de género. Trabajamos con y para mujeres que viven con discapacidad y mujeres que son familiares de alguien con discapacidad.