Faktabank

Situationen i världen

  • Över en miljard människor, eller 15 procent av världens befolkning, beräknas leva med minst en form av funktionsnedsättning och upp emot 200 miljoner av dessa möter betydande funktionshinder i livet. Det innebär att personer som lever med funktionsnedsättning utgör världens största minoritet (WHO, Världsbanken, UNDP).
  • Närmare 80 procent av dem som lever med funktionsnedsättning beräknas bo i låg- och medelinkomstländer. I dessa länder är andelen personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper högre än i höginkomstländer (UNESCO).
  • Mellan 93 och 150 miljoner barn i världen lever med minst en form av funktionsnedsättning (UNICEF).
  • Upp emot nio av tio barn som lever med funktionsnedsättning i utvecklingsländer går inte i skolan (UNESCO, UNITED NATIONS. Disability and the Millennium Development Goals, 2011).
  • Barnadödligheten för barn med funktionsnedsättning kan ligga på hela 80 procent i länder där den genomsnittliga dödligheten för barn som ännu inte har fyllt fem år har sjunkit till under 20 procent (UNICEF).
  • En av fem kvinnor i världen lever med minst en funktionsnedsättning (WHO).
  • En av åtta män lever med minst en funktionsnedsättning (WHO).
  • Fattigdom är en starkt bidragande faktor till funktionsnedsättning. Samtidigt har funktionsnedsättning en tendens att låsa fast människor i fattigdom. Familjer där någon eller flera lever med funktionsnedsättning löper ökad risk att leva i fattigdom (UNICEF).

Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte samma sak

Funktionsnedsättning innebär att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan uppstå till följd av undernäring, vitaminbrist, sjukdom eller skada, vara medfödd eller ha uppkommit efter födseln. Ibland syns det att en person har en funktionsnedsättning, ibland inte. Ibland kan hjälpmedel kompensera för en funktionsnedsättning.

Funktionshinder är de begränsningar och hinder som en person möter i relation till sin omgivning. Det är miljön eller omgivningen som är funktionshinder. Begränsningarna består framför allt av bristande tillgänglighet. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i miljöer.

MyRights monter på Bokmässan.

Här kan du ta del av MyRights filmer, rapporter och broschyrer.

Logo for Leave no one behind

MyRight arbetar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som specifikt tar upp personer med funktionsnedsättningar. 

Logotyp för konventionen CRPD

MyRights verksamhet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).