Pojke med kryckor går Ojämlikheten i världen drabbar särskilt personer med funktionsnedsättning

Människor med funktionsnedsättningar löper en högre risk att bli fattiga, samtidigt som fattigdomen ger en förhöjd risk för funktionsnedsättningar. I de flesta samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de allra mest marginaliserade.

Personer som lever med funktionsnedsättning löper också en betydligt högre risk att drabbas av socioekonomiska orättvisor än andra. Dit hör sämre tillgång till utbildning, god hälsa och sjukvård samt arbetsmarknad. De drabbas dessutom i högre utsträckning av fattigdom.

Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte samma sak

Alla människor är olika och har olika förutsättningar och resurser. Vi säger människor och personer med funktionsnedsättning. Till exempel ”en kvinna med utvecklingsstörning”, inte ”en utvecklingsstörd kvinna”. Vi har alla varierande funktionsförmåga och allt oftare används ordet funktionsvariationer i Sverige.

Funktionsnedsättning innebär att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan uppstå till följd av undernäring, vitaminbrist, sjukdom eller skada, vara medfödd eller ha uppkommit efter födseln. Ibland syns det att en person har en funktionsnedsättning, ibland inte. Ibland kan hjälpmedel kompensera för en funktionsnedsättning.

Funktionshinder är de begränsningar och hinder som en person möter i relation till sin omgivning. Det är miljön eller omgivningen som är funktionshinder. Begränsningarna består framför allt av bristande tillgänglighet. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i miljöer.

Exempel på funktionshinder är information som är svår att förstå på grund av att språket innehåller svåra eller krångliga ord eller text som inte är möjlig att se för en person med synnedsättning. Bilder eller filmer som inte har syntolkning och beskrivs för blinda utesluter dem helt. Trappor och trösklar är andra exempel. De begränsar personer med rörelsenedsättning att ta sig fram. En lokal som saknar hörslinga eller en byggnad som saknar hiss är också funktionshinder. Funktionshinder i samhället begränsar möjligheten att vara delaktig i arbetslivet, att ha sociala relationer, delta i fritids- och kulturaktiviteter, utbildning och demokratiska processer. Det är därför viktigt att arbeta för tillgänglighet.