Möteslokal full med människor.

Världens största minoritet

Människor med funktionsnedsättningar är världens största minoritet. Trots det är det brist på tillförlitlig statistik om personer med funktionsnedsättning i världen. Orsakerna är flera.

Tillförlitlig och relevant statistik är viktigt för utformningen av politiska satsningar. För att kunna driva bra samarbete och insatser för personer med funktionsnedsättning i det internationella utvecklingsarbetet behöver vi ha kunskap om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Viktigt med statistik

Pålitlig och relevant statistik är också viktig om personer med funktionsnedsättning är viktigt för utformningen av politiska satsningar. Allra bäst är standardiserade uppgifter som kan jämföras mellan länder. Standardiserade uppgifter är viktiga för att bättre förstå vad olika insatser har för effekter. Uppgifterna är också viktiga för att jämföra hur olika länder tillämpar arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken.

Högt mörkertal

I samhällen där det är stigmatiserande att ha en funktionsnedsättning kan mörkertalet vara högt. Om personer hålls gömda från offentligheten är det inte heller konstigt om de inte finns med i statistiken. En del barn som föds med funktionsnedsättning blir inte ens registrerade av myndigheterna.

Ett exempel på mörkertal kommer från en undersökning som gjordes i Sierra Leone 2014. Undersökningen visade att det bara fanns 3 300 personer med utvecklingsstörning i landet. Den stred mot en noggrann nationell kartläggning från året innan som visade att den verkliga siffran troligen var tio gånger så hög (UNESCO).

Trots den bristande statistiken har flera olika FN-organ gjort uppskattningar av situationen i världen:

– Över en miljard människor, eller 15 procent av världens befolkning, beräknas leva med minst en form av funktionsnedsättning och upp emot 200 miljoner av dessa möter betydande funktionshinder i livet. Det innebär att personer som lever med funktionsnedsättning utgör världens största minoritet (WHO, Världsbanken, UNDP).

– Närmare 80 procent av dem som lever med funktionsnedsättning beräknas bo i låg- och medelinkomstländer. I dessa länder är andelen personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper högre än i höginkomstländer (UNESCO).

– Mellan 93 och 150 miljoner barn i världen lever med minst en form av funktionsnedsättning (UNICEF).

– Upp emot nio av tio barn som lever med funktionsnedsättning i utvecklingsländer går inte i skolan (UNESCO, UNITED NATIONS. Disability and the Millennium Development Goals, 2011).

– Barnadödligheten för barn med funktionsnedsättning kan ligga på hela 80 procent i länder där den genomsnittliga dödligheten för barn som ännu inte har fyllt fem år har sjunkit till under 20 procent (UNICEF).

– En av fem kvinnor i världen lever med minst en funktionsnedsättning (WHO).

– En av åtta män lever med minst en funktionsnedsättning (WHO).

– Fattigdom är en starkt bidragande faktor till funktionsnedsättning. Samtidigt har funktionsnedsättning en tendens att låsa fast människor i fattigdom. Familjer där någon eller flera lever med funktionsnedsättning löper ökad risk att leva i fattigdom (UNICEF).