Sada Igikundiro 

Vad behöver förändras?

Det behöver bli tydligt att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra till social delaktighet, utbildning och hälsovård. Det bästa sättet att ta reda på vad som behöver förändras för att skapa ett inkluderande samhälle är att fråga och involvera de som berörs.

I alla satsningar och projekt som är tänkta att skapa en positiv samhällsförändring och till exempel minska fattigdom och utanförskap är det viktigt att involvera personer med funktionsnedsättning redan i planeringsstadiet. Genom ökad kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning och genom att samla in mer funktionshinderspecifik statistik är det lättare att utvärdera och mäta resultaten av de förändringar som genomförs.

För att bekämpa fattigdomen krävs förändringar på flera plan. En viktig del i förändringsarbetet är att öka samhällets kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka behov de medför. Ökad kunskap är ofta nyckeln till en attitydförändring gentemot personer med funktionsnedsättning. Skola, sjukvård och myndigheter behöver också ökad kunskap för att identifiera och diagnostisera personer med funktionsnedsättning på korrekt sätt och för att kunna skapa en verksamhet som inkluderar alla samhällets medborgare.

Fler exempel på förändringar som krävs för att skapa ett mer inkluderande samhälle:

Imesha Madhumali

  • Det krävs en samlad funktionshinderrörelse som kan föra dialog med beslutsfattare, uttrycka behov och föra fram förslag och krav.
  • Den fysiska miljön i till exempel myndighetsbyggnader, skolor, kyrkor, sjukhus och på andra offentliga platser behöver göras tillgänglig.
  • Samhällsinformation och utbildningsmaterial behöver anpassas till personer med särskilda behov såsom till exempel personer med synskada (information på punktskrift) personer med intellektuell funktionsnedsättning (information på lättläst) och döva personer (tillgång till teckenspråkstolkar).
  • Det behövs information och stöd till föräldrar som får barn med funktionsnedsättning så att de förstår hur de kan stötta och hjälpa sina barn på bästa sätt.
  • Skol- och sjukvårdspersonal behöver kunskap om vad det innebär att leva med funktionsnedsättning och stöd i hur de kan anpassa sitt arbete till olika behov.
  • Det behövs organisationer som kan erbjuda fritidssysselsättningar där personer med funktionsnedsättning kan växa och utvecklas som individer och samhällsmedborgare.