fbpx

Fattigdom och funktionsnedsättning

funktionsnedsättning och fattigdom hänger ihop

Personer med funktionsnedsättning runt om i världen tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och utsätts för en omfattande diskriminering inom alla samhällets nivåer. Allra värst är det för flickor och kvinnor.

Alla tillgängliga studier visar att personer med funktionsnedsättning fortsätter ligga efter i alla socioekonomiska mätningar över hälsa, utbildning, hunger, välstånd och möjlighet till deltagande i samhällslivet. Personer med funktionsnedsättning drabbas också särskilt hårt av klimatförändringar och pandemier.

Att leva med en funktionsnedsättning innebär många gånger att personen hamnar i, eller får svårt att ta sig ur, fattigdom. Den som lever i fattigdom och har en funk­tionsnedsättning förnekas ofta sina mänskliga rättigheter och har ofta mycket liten möjlighet att påverka och bestämma över sitt egna liv. När en person diskrimineras och utesluts från både utbildning och arbete blir det svårare att ta sig ur fattigdom och många tvingas bli beroende av sina anhöriga. Många personer med funktionsnedsättning i världen tvingas också leva isolerade på institutioner, helt fråntagna värdighet, möjligheter och sina mänskliga rättigheter. 

Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till vård, hjälpmedel, utbildning och sysselsättning. Att arbeta med funktionshinderfrågor är därför ett effektivt sätt att öka delaktigheten och minska fattigdomen.

Situationen i världen

15 procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning.

80 procent av alla med funktionsnedsättning lever i fattigdom.

1 av 5 av världens allra fattigaste har en funktionsnedsättning.

I låginkomstländer lever fler än var femte kvinna med funktionsnedsättning.

1 av 20 barn i världen lever med funktionsnedsättning.

1 av 3 barn med funktionsnedsättning går inte i skolan. I många grupper är det uppemot 9 av 10 barn och unga som saknar möjlighet till utbildning.

I många länder saknar över hälften av personerna med funktionsnedsättning tillgång till vård.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning drabbas av könsrelaterat våld i tio gånger högre utsträckning än flickor och utan funktionsnedsättning.

128 av 195 länder i världen har genom sina författningar eller lagar begränsningar som kan inskränka rösträtten för personer med funktionsnedsättning.

Diskriminerade inom många områden

Skolor och arbetsplatser är ofta otillgängliga och förblir stängda för personer med funktionsnedsättning. Det är mycket ovanligt att skolor anpassar sina lokaler eller sin undervisning så att barn och unga med olika funktionsnedsättningar kan delta. Ofta är arbetsmarknaden i stort sett stängd för personer med funktionsnedsättning. Utmaning­arna för dem som väl lyckats få ett arbete är många och olika hinder gör att det kan vara svårt att behål­la ett arbete.

Många möter stora hinder inom hälsovården och får inte den vård, medicin eller de hjälpmedel de behöver. Kriser och katastrofer slår hårdare mot personer med funktionsnedsättning och de är mer utsatta för våld och övergrepp än andra. Samtidigt nekas de ofta både vård och hjälp av polis och rättsväsende.  

Personer med funktionsnedsättning, och deras familjer, löper betydligt högre risk att drabbas av ekonomiska och sociala orättvisor än andra. I många länder saknas sociala trygghetssystem, då är det upp till familjerna själva att täcka upp för samhällets brister. Det slår hårdast mot de som redan är fattiga eller lever precis på gränsen till fattigdom.

Det är vanligt att anhöriga, ofta kvinnor, tvingas lämna förvärvsarbete för att vårda en nära anhörig med funktionsnedsättning.

Diskriminering och orättvisor beror ofta på okunskap hos omgivningen. Okunskap kan leda till att det uppstår myter kring personer med funktionsnedsättning, som att funktionsnedsättning beror på förbannelser eller att det är smittsamt. Det kan hindra människor från att få det stöd de behöver.

Fattigdom orsakar funktionsnedsättning

Människor som lever i fattigdom riskerar i högre grad att få olika typer av funktionsnedsättningar. Det beror ofta på undernäring, dålig sjukvård och bristande tillgång till rent dricksvatten. Till exempel kan undernäring och brist på A-vitamin leda till blindhet, något som beräknas leda till att mellan 250 000 och 500 000 barn i världen varje år förlorar sin syn.

Att leva i fattigdom innebär också ofta att leva och jobba i farliga och osäkra miljöer. Dåligt byggda hus ger sämre skydd vid naturkatastrofer och konflikter som i sin tur ökar risker för olyckor med förhöjd risk att drabbas av funktionsnedsättning.