fbpx

Information för medlemsorganisationer

Här finns information om avtal, utbetalningar, resor, kommunikation och rapportering till er som är medlemmar i MyRight.

Blanketter och verktyg hittar du via denna länk.

Kalendarium med viktiga datum hittar du via denna länk.

Saknar du någon information eller har du frågor? Kontakta din handläggare eller mejla info@myright.se

Avtal

Innan överföring av projektmedel kan påbörjas ska ett avtal upprättas och undertecknas av de avtalstecknande parterna. Till avtalen hör följande bilagor:

 • MyRights antikorruptionspolicy
 • MyRights riktlinjer vid misstanke om korruption
 • MyRights policy och instruktioner för upphandling
 • Uppdragsbeskrivning för revision
 • Firmatecknare och bankförbindelse (blankett)
 • Intyg om administrationsbidrag (blankett)
 • Intyg om egeninsats (blankett)
 • Rekvisitionsblankett
 • Kommunikationsplan

Utbetalningar

För att MyRight ska göra en utbetalning till en organisations bankkonto måste organisationen först skicka in en undertecknad ansökan om utbetalning. Det kallas att man rekvirerar medel. Blanketten som ska användas kallas ”rekvisitionsblankett”. För att MyRight ska kunna göra en utbetalning måste det också finnas ett undertecknat projektavtal. Utbetalning görs två gånger per år. När projektet är inne på sitt andra eller tredje år måste även organisationens årsrapport och revision ha inkommit till MyRight innan årets andra utbetalning kan göras.

Vill ni bli medlemmar i MyRight?

Det är riksorganisationer som kan vara medlemmar, men även organisationernas lokalföreningar kan bedriva projekt. En organisation som stödjer MyRights verksamhet kan bli stödjande medlem. Dessa har inte rösträtt. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. 

Varmt välkommen att kontakta MyRight om ni är intresserade av att bli medlemmar.

Vill ni samarbeta i utvecklingsprojekt med MyRight?

MyRight förmedlar bidrag till svenska funktionshinderorganisationer som vill bedriva utvecklingssamarbete i partnerskap med funktionshinderorganisationer i MyRights verksamhetsländer. För att kunna ansöka om bidrag måste organisationen vara medlem i MyRight.

Resor

Alla resor ska ingå i projektplanering och -budget. Innan du kontaktar Tranås Resebyrå och bokar din resa måste du ha stämt av detta med MyRight. Använd blanketten Avtal för resor MO. Denna ska skickas till MyRight senast 30 dagar innan avresa. Om detta görs senare kan vi inte garantera att handlägga er resa i tid, vilket kan innebära förseningar. Assistent och ledsagare måste ha undertecknade avtal innan resan bokas.

Alla medlemsorganisationer, ledsagare, assistenter och teckenspråkstolkar förutsätts följa MyRights riktlinjer vid resa.

När du reser med finansiering av MyRight är du försäkrad genom MyRight. Alla riktlinjer, avtalsmallar och dokument relaterade till resor finns att ladda ned här:

Blanketter och verktyg.

Reseförskott

Reseförskott kan begäras för hotellkostnader, resor, vaccinationer, visum och 75 procent av beräknat traktamente. För mer information se bilaga – Riktlinjer för resor och reseersättning.

Reseförskott är personligt och kan begäras om de beräknade kostnaderna överstiger 1000 SEK. Reseförskott ska begäras senast två veckor före avresa och utbetalas tidigast 7 dagar före avresa.

Reseförskottet redovisas i reseräkningen som skickas in i enlighet med punkt 8 ovan, senast 30 dagar efter resans hemkomst.

Om en resa ställs in ska reseförskott återbetalas omgående. Inbetalningen görs på MyRights plusgirokonto 86 77 09 – 8. På inbetalningen ska du skriva ditt namn, personnummer och att återbetalningen avser reseförskott.

Inför resa

Tolkanvändare bokar själv sina tolkar. Här kan du ladda ner Lista godkända teckenspråkstolkar och skrivtolkar som MyRight har avtal med.

Efter hemkomsten

Din reseräkning måste ha inkommit till MyRight senast 30 dagar efter din hemkomst. Om du reser i slutet på året behöver du skicka in din reseräkning så fort som möjligt, senast den 10.e december. Om reseräkningen lämnas senast den 5.e så betalas beloppet ut samma månad, annars nästkommande månad.

Om du har bilder från din resa får du gärna skicka med dem så att vi kan berätta om projektet här på MyRights webbplats.

Kommunikation

Partnerskapet bygger på kommunikation och erfarenhetsutbyte. Det är därför viktigt att ni och er samarbetsorganisation på ett tidigt stadium diskuterar hur er kommunikation ska se ut. Till avtalet kan ni bilägga en kommunikationsplan där ni definierar vilka kommunikationsmedel ni ska använda, vilka personer som ansvarar för kommunikationen och om vad och hur ofta ni ska kommunicera med varandra.

Det är i kommunikationen med er samarbetsorganisation ni har möjlighet att följa upp verksamheten och stödja samarbetsorganisationens processer. Det är också en god kommunikation som gör det möjligt att fånga upp svårigheter och om saker inte fungerar som det är tänkt. Det är därför viktigt att ni under hela projektet upprätthåller en kontinuerlig kommunikation med er samarbetsorganisation på det sätt ni enats om i er kommunikationsplan.

Rapportering

Projektrapporteringen ligger till grund för styrelsens rapportering till årsmötet och MyRights rapportering till ForumCiv/ Sida. För att dessa rapporter ska vara korrekta och MyRight ska kunna uppfylla finansiärens (Forum Civ/ Sidas) krav på rapportering är det viktigt att projekten rapporteras inom utsatt tid.

Rapporterna ska avspegla både er och er samarbetsorganisations erfarenhet av verksamheten och beskriva hur ni tillsammans bidragit till de resultat som uppnåtts. Tänk alltså på att planera för rapporterna i god tid så att ni hinner föra en dialog med er samarbetsorganisation och kan vara med och bidra till rapporternas innehåll.

Enligt avtalet mellan samarbetsorganisationen och MyRight är det samarbetsorganisationen som är ansvarig för att MyRight får rapporten i tid. Slutdatum för när rapporterna ska insändas till MyRight hittar du under respektive rapport. Det är landsamordnarna som skickar in rapporterna till MyRight i Stockholm

Årsrapportering

Årsrapporten ska innehålla:

 • Undertecknad version av årsrapporten (aktivitetsrapport samt finansiell rapport)
 • Den finansiella rapporten i Excel-version (e-post)
 • Revisionsrapport (”Auditor´s Opinion”, ”Management Letter” och “ISRS 4400″)
 • Uppdragsbeskrivning av revision undertecknad av revisorn
 • Management respons

Tänkt på att diskutera årsrapporteringen med er samarbetsorganisation i god tid. När rapporten skickas till kansliet i Stockholm ska den vara undertecknad av både er samarbetsorganisation och av er.

Redovisning av egeninsats till MyRight

Varje år måste MyRights medlemsorganisationer som är aktiva i projekt och program lämna en redovisning till MyRight där de intygar att egeninsatsen utgjorts av kontanta, privata medel insamlade i Sverige, i enlighet med Sidas krav för egeninsats.

Utvärdering

En utvärdering är ett sätt att strukturera, kontrollera och analysera arbetsmetoder och resultat. Det är därför ett viktigt underlag för ett gemensamt lärande och beslut om hur arbetet ska utformas i framtiden alternativt om det ska avslutas. MyRight har tagit fram en uppdragsbeskrivning för utvärderingar av projektverksamheten, vilken kan modifieras utifrån det specifika projektet. Utvärderingar görs vanligtvis efter en projektperiod på tre år.

Slutrapportering

En slutrapport ska vara analyserande och beskriva de erfarenheter som gjorts i projektet. Slutrapporten är en narrativ rapport som ska baseras på tidigare årsrapporter, övriga rapporter och projektets utvärdering. Till slutrapporten bifogas en finansiell årsredovisning inklusive revision.