fbpx

Information för medlemsorganisationer

Här finns information om avtal, utbetalningar, resor, kommunikation och rapportering till er som är medlemmar i MyRight.

Blanketter och verktyg hittar du via denna länk.

Kalendarium med viktiga datum hittar du via denna länk.

Saknar du någon information eller har du frågor? Kontakta din handläggare eller mejla info@myright.se

Avtal

Innan överföring av projektmedel till partnerorganisationer kan påbörjas ska ett avtal upprättas och undertecknas av de avtalstecknande parterna. Till avtalen hör följande bilagor:

Utbetalningar

För att MyRight ska göra en utbetalning till en organisations bankkonto måste organisationen först skicka in en undertecknad ansökan om utbetalning. Det kallas att man rekvirerar medel. Blanketten som ska användas kallas ”Rekvisitionsblankett”. För att MyRight ska kunna göra en utbetalning måste det också finnas ett undertecknat projektavtal. Utbetalning görs två gånger per år. När projektet är inne på sitt andra eller tredje år måste även organisationens årsrapport och revision ha inkommit till MyRight innan årets andra utbetalning kan göras.

Vill ni bli medlemmar i MyRight?

Det är riksorganisationer som kan vara medlemmar, men även organisationernas lokalföreningar kan bedriva projekt. En organisation som stödjer MyRights verksamhet kan bli stödjande medlem. Dessa har inte rösträtt. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. 

Varmt välkommen att kontakta MyRight om ni är intresserade av att bli medlemmar.

Vill ni samarbeta i utvecklingsprojekt med MyRight?

MyRight förmedlar bidrag till svenska funktionshinderorganisationer som vill bedriva utvecklingssamarbete i partnerskap med funktionshinderorganisationer i MyRights verksamhetsländer. För att kunna ansöka om bidrag måste organisationen vara medlem i MyRight.

Resor

Om du eller din MO planerar att göra en uppföljningsresa på ert projektsamarbete är det viktigt att påbörja planeringen i tid. MyRight kräver att alla MO senaste 1 november lämnar in en plan för deras resor för kommande år.

Börja med att läsa igenom att göra listan nedan samt de dokument som hänvisas till. Glöm inte att sedan skicka in ansökan i tid för att MyRight ska kunna handlägga din ansökan innan resan. Ansökan ska skickas till MyRight senast 30 dagar innan avresa. Om detta görs senare kan vi inte garantera att handlägga er resa i tid, vilket kan innebära förseningar.

Gör så här:

 1. Läs igenom Riktlinjer för utlandsresorUppförandekod och MyRights Säkerhetsriktlinjer.
 2. Ta kontakt med din partnerorganisation och diskutera tid för resa, innehåll etc.
 3. Fyll i Informationsblankett – uppföljningsresa MO och skicka in den i god tid till MyRight tillsammans med information om vilka eventuell assistent, ledsagare eller tolk du kommer ha med dig på resan. Tillsammans med eventuella ledsagare och assistenter fyller ni i Informationsblankett – uppföljningsresa assistent eller ledsagare. Behövs tolkar så fyller MO i Budget teckenspråkstolkar. Det är ditt ansvar att boka dessa, se nedan för mer information.
 4. Invänta MyRights godkännande på din reseansökan. MyRight kommer att skicka dig avtal för resan som skrivs under av dig och MyRight innan du åker. Underskrift sker digitalt om inget annat bestämts.
 5. Skriv själv under ditt avtal och se till att eventuell assistent eller ledsagare skriver under sitt avtal.
 6. Boka flygbiljett och eventuellt andra inrikes resor via Tranås Resebyrå och bifoga Reseavtalet till Tranås, detta visar att resan är godkänd från MyRight. Uppge ert projektnummer som referens så att det är tydligt vilken projektbudget kostnaden ska dras ifrån. Om ni bokar flygbiljetter till tolkar, assistenter eller ledsagare så uppge att det ska gå på projektnummer tillgänglighet. Tranås fakturerar därefter MyRight.
 7. Boka hotell och eventuellt andra nödvändigheter för resan.
 8. Skriv ut och fyll i försäkringsblanketten och ta med denna på din uppföljningsresa.
 9. Skicka in din reseräkningsenast 15 dagar efter hemkomst med inskannade kvitton. Alla kvitton som finns i fysisk form måste postas till: Thomas Maxe, MyRight,
  Liljeholmstorget 7A ,117 63 Stockholm. Om du reser i slutet på året behöver du skicka in din reseräkning så fort som möjligt, senast den 10 december.

När du reser med finansiering av MyRight är du försäkrad genom MyRight. Alla riktlinjer, avtalsmallar och dokument relaterade till resor finns att ladda ned här:

Blanketter och verktyg

Reseförskott

Har du behov av reseförskott kan det begäras enligt Riktlinjer för resor och reseersättning.

Reseförskott är personligt och kan begäras om de beräknade kostnaderna överstiger 1000 SEK. Använd Blankett för begäran om reseförskott om du vill ansöka om det.

Behov av ledsagare, tolk eller assistent

Tolkanvändare bokar själv sina tolkar. Här kan du ladda ner Lista godkända teckenspråkstolkar och skrivtolkar som MyRight har avtal med. Det är MyRight som sedan skriver avtal med dessa samt ersätter dem enligt de överenskommelser som finns avtalade. Denna kostnad belastar inte MO-budgeten utan tas från MyRights tillgänglighetsanslag om inget annat beslutats.

Du ansvarar själv för att kontakta och boka ledsagare eller assistent inför din resa. Assistenten eller ledsagaren skriver även under ett separat avtal.

Kommunikation

Partnerskapet bygger på kommunikation och erfarenhetsutbyte. Det är därför viktigt att ni och er samarbetsorganisation på ett tidigt stadium diskuterar hur er kommunikation ska se ut. Till avtalet kan ni bilägga en kommunikationsplan där ni definierar vilka kommunikationsmedel ni ska använda, vilka personer som ansvarar för kommunikationen och om vad och hur ofta ni ska kommunicera med varandra.

Det är i kommunikationen med er samarbetsorganisation ni har möjlighet att följa upp verksamheten och stödja samarbetsorganisationens processer. Det är också en god kommunikation som gör det möjligt att fånga upp svårigheter och om saker inte fungerar som det är tänkt. Det är därför viktigt att ni under hela projektet upprätthåller en kontinuerlig kommunikation med er samarbetsorganisation på det sätt ni enats om i er kommunikationsplan.

Rapportering

Projektrapporteringen ligger till grund för styrelsens rapportering till årsmötet och MyRights rapportering till ForumCiv/ Sida. För att dessa rapporter ska vara korrekta och MyRight ska kunna uppfylla finansiärens (Forum Civ/ Sidas) krav på rapportering är det viktigt att projekten rapporteras inom utsatt tid.

Rapporterna ska avspegla både er och er samarbetsorganisations erfarenhet av verksamheten och beskriva hur ni tillsammans bidragit till de resultat som uppnåtts. Tänk alltså på att planera för rapporterna i god tid så att ni hinner föra en dialog med er samarbetsorganisation och kan vara med och bidra till rapporternas innehåll.

Enligt avtalet mellan samarbetsorganisationen och MyRight är det samarbetsorganisationen som är ansvarig för att MyRight får rapporten i tid. Slutdatum för när rapporterna ska insändas till MyRight hittar du under respektive rapport. Det är landsamordnarna som skickar in rapporterna till MyRight i Stockholm

Årsrapportering

Årsrapporten ska innehålla:

 • Undertecknad version av årsrapporten (aktivitetsrapport samt finansiell rapport)
 • Den finansiella rapporten i Excel-version (e-post)
 • Revisionsrapport (”Auditor´s Opinion”, ”Management Letter” och “ISRS 4400″)
 • Uppdragsbeskrivning av revision undertecknad av revisorn
 • Management respons

Tänkt på att diskutera årsrapporteringen med er samarbetsorganisation i god tid. När rapporten skickas till kansliet i Stockholm ska den vara undertecknad av både er samarbetsorganisation och av er.

Redovisning av egeninsats till MyRight

Varje år måste MyRights medlemsorganisationer som är aktiva i projekt och program lämna en redovisning till MyRight där de intygar att egeninsatsen utgjorts av kontanta, privata medel insamlade i Sverige, i enlighet med Sidas krav för egeninsats.

Utvärdering

En utvärdering är ett sätt att strukturera, kontrollera och analysera arbetsmetoder och resultat. Det är därför ett viktigt underlag för ett gemensamt lärande och beslut om hur arbetet ska utformas i framtiden alternativt om det ska avslutas. MyRight har tagit fram en uppdragsbeskrivning för utvärderingar av projektverksamheten, vilken kan modifieras utifrån det specifika projektet. Utvärderingar görs vanligtvis efter en projektperiod på tre år.

Slutrapportering

En slutrapport ska vara analyserande och beskriva de erfarenheter som gjorts i projektet. Slutrapporten är en narrativ rapport som ska baseras på tidigare årsrapporter, övriga rapporter och projektets utvärdering. Till slutrapporten bifogas en finansiell årsredovisning inklusive revision.