Ungdomar från en svensk och en nicaraguansk organisation sitter tillsammans på en mur och gör tummen upp.

För projektaktiva

Vi brukar prata om att vårt samarbete är som ett äktenskap där vårt projekt är vårt barn. Det är väldigt jämställt. Vi har en idé, vi delar den med vår partnerorganisation Hörselskadades Riksförbund, de kommer med sina synpunkter, vi resonerar och förändrar projektet tills vi alla tycker att det blir bra. (Roger Arritia, ordförande för hörselskadades organisation APANH i Nicaragua, tidigare partnerorganisation till Hörselskadades Riksförbund, HRF, och MyRight.)

Avtal

Innan överföring av projektmedel kan påbörjas ska ett avtal upprättas och undertecknas av de avtalstecknande parterna.

Till avtalen hör följande bilagor:

  • MyRights antikorruptionspolicy
  • MyRights riktlinjer vid misstanke om korruption
  • MyRights policy och instruktioner för upphandling
  • Uppdragsbeskrivning för revision
  • Firmatecknare och bankförbindelse (blankett)
  • Intyg om administrationsbidrag (blankett)
  • Intyg om egeninsats (blankett)
  • Rekvisitionsblankett
  • Kommunikationsplan

Utbetalningar
För att MyRight ska göra en utbetalning till en organisations bankkonto måste organisationen först skicka in en undertecknad ansökan om utbetalning. Det kallas att man rekvirerar medel. Blanketten som ska användas kallas ”rekvisitionsblankett”. För att MyRight ska kunna göra en utbetalning måste det också finnas ett undertecknat projektavtal.

Utbetalning görs två gånger per år. När projektet är inne på sitt andra eller tredje år måste även organisationens årsrapport och revision ha inkommit till MyRight innan årets andra utbetalning kan göras.

Kommunikation

Partnerskapet bygger på kommunikation och erfarenhetsutbyte. Det är därför viktigt att ni och er samarbetsorganisation på ett tidigt stadium diskuterar hur er kommunikation ska se ut. Till avtalet kan ni bilägga en kommunikationsplan där ni definierar vilka kommunikationsmedel ni ska använda, vilka personer som ansvarar för kommunikationen och om vad och hur ofta ni ska kommunicera med varandra.

Det är i kommunikationen med er samarbetsorganisation ni har möjlighet att följa upp verksamheten och stödja samarbetsorganisationens processer. Det är också en god kommunikation som gör det möjligt att fånga upp svårigheter och om saker inte fungerar som det är tänkt. Det är därför viktigt att ni under hela projektet upprätthåller en kontinuerlig kommunikation med er samarbetsorganisation på det sätt ni enats om i er kommunikationsplan.

Uppföljning

Oktagonen
Oktagonen är ett verktyg som kartlägger en organisations interna kapacitet och används för att belysa samarbetsorganisationens styrkor och svagheter samt hur man kan vidta åtgärder för förbättring. Verktyget hjälper er att lära känna er samarbetsorganisation och förstå vilka behov de har för att kunna öka sin kapacitet. Oktagonen ska göras med hjälp av MyRights landsamordnare i början och slutet av en finansieringsperiod. Genom att använda Oktagonen blir det också lättare att identifiera när det är dags att påbörja en utfasning.

Tool for administrative capacity- administrativ kapacitetsbedömning
För att göra en mer grundlig analys av organisationens administrativa kapacitet och system för internkontroll, framförallt i relation till organisationens finansiella hantering använder MyRight ”Tool for administrative capacity”. Även denna bedömning ska ske i början och i slutet av varje avtalsperiod med stöd av MyRights landsamordnare och följas upp kontinuerligt. Verktyget resulterar i en åtgärdslista som syftar till att stärka organisationens kapacitet.

Under fliken “Styrdokument och verktyg” hittar du dessa bedömnings- och uppföljningsverktyg.