Rapportering

Projektrapporteringen ligger till grund för styrelsens rapportering till årsmötet och MyRights rapportering till Forum Syd/ Sida. För att dessa rapporter ska vara korrekta och MyRight ska kunna uppfylla finansiärens (Forum Syd/ Sidas) krav på rapportering är det viktigt att projekten rapporteras inom utsatt tid.

Rapporterna ska avspegla både er och er samarbetsorganisations erfarenhet av verksamheten och beskriva hur ni tillsammans bidragit till de resultat som uppnåtts. Tänk alltså på att planera för rapporterna i god tid så att ni hinner föra en dialog med er samarbetsorganisation och kan vara med och bidra till rapporternas innehåll.

Enligt avtalet mellan samarbetsorganisationen och MyRight är det samarbetsorganisationen som är ansvarig för att MyRight får rapporten i tid. Slutdatum för när rapporterna ska insändas till MyRight hittar du under respektive rapport. Det är landsamordnarna som skickar in rapporterna till MyRight i Stockholm.

Årsrapportering

Årsrapporten ska innehålla:

  • Undertecknad version av årsrapporten (aktivitetsrapport samt finansiell rapport)
  • Den finansiella rapporten i Excel-version (e-post)
  • Revisionsrapport (”Auditor´s Opinion”, ”Management Letter” och “ISRS 4400″)
  • Uppdragsbeskrivning av revision undertecknad av revisorn
  • Management respons

Tänkt på att diskutera årsrapporteringen med er samarbetsorganisation i god tid. När rapporten skickas till kansliet i Stockholm ska den vara undertecknad av både er samarbetsorganisation och av er.

Redovisning av egeninsats till MyRight

Varje år måste MyRights medlemsorganisationer som är aktiva i projekt och program lämna en redovisning till MyRight där de intygar att egeninsatsen utgjorts av kontanta, privata medel insamlade i Sverige, i enlighet med Sidas krav för egeninsats.

Utvärdering

En utvärdering är ett sätt att strukturera, kontrollera och analysera arbetsmetoder och resultat. Det är därför ett viktigt underlag för ett gemensamt lärande och beslut om hur arbetet ska utformas i framtiden alternativt om det ska avslutas. MyRight har tagit fram en uppdragsbeskrivning för utvärderingar av projektverksamheten, vilken kan modifieras utifrån det specifika projektet. Utvärderingar görs vanligtvis efter en projektperiod på tre år.

Slutrapportering

En slutrapport ska vara analyserande och beskriva de erfarenheter som gjorts i projektet. Slutrapporten är en narrativ rapport som ska baseras på tidigare årsrapporter, övriga rapporter och projektets utvärdering. Till slutrapporten bifogas en finansiell årsredovisning inklusive revision.