RBU deltar under ett styrelsemöte hos sin samarbetsorganisation i Tanzania

Att starta projekt med MyRight

Ett projekt ska bygga på ett samarbete mellan två eller flera organisationer. Det ska vara förankrat i respektive organisation med utgångspunkt i lokala behov, ha ett tydligt mål och leda till en långsiktig förändring. Alla projektmål ska bidra till att MyRights övergripande mål uppnås.

MyRights verksamhet har som mål att “Samarbetsorganisationer i MyRights samarbetsländer har ökad förmåga att bidra till att personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning inkluderas i samhället”.

Alla projekt som får stöd från MyRight ingår som en del i MyRights program. Det innebär att alla samarbetsorganisationer som bedriver projekt förbinder sig att delta i ett gemensamt påverkansarbete tillsammans med de andra funktionshinderorganisationerna i landet som får stöd från MyRight.

Ett projekt börjar med en genomtänkt idé, antingen från MyRights medlemsorganisationer eller från en organisation i något av MyRights samarbetsländer. I början av samarbetet är det viktigt att diskutera vad man vill åstadkomma och varför. Det är också viktigt att diskutera de olika parternas roller, vilka värderingar som finns inom respektive organisation och vilka svårigheter som kan uppstå under projektets gång.

Ett projekt ska ha

 • ett tydligt, avgränsat och mätbart mål. När projektet avslutas ska det vara möjligt att se vilka förändringar projektet har lett till;
 • tydliga tidsramar med början och slut;
 • en avgränsad målgrupp. Det gör det lättare att mäta effekten av arbetet och ökar förutsättningarna att uppnå de uppsatta målen;
 • en aktivitetsplan med en tydlig ansvarsfördelning inom och mellan de organisationer som samarbetar. De flesta aktiviteterna medför en kostnad som ska anges i projektbudgeten. Det är viktigt att alla är på det klara med hur besluten fattas och av vem;
 • en plan för utfasning och hur samarbetsorganisationen ska fortsätta sitt förändringsarbete efter att projektet avslutats;
 • en plan för uppföljning och rapportering.

Projektplanering

För att projekten ska vara ändamålsenliga använder sig MyRight av en målstyrd planeringsmetod som heter LFA – Logical framework approach. Även andra planeringsmetoder kan godkännas i samråd med MyRight.

LFA i korthet:

 • En resultatstyrd planeringsmetod för projekt, program och verksamhet.
 • En process som bygger på delaktighet med målgruppen i fokus.
 • En metod som leder till relevanta, genomförbara och uthålliga projekt, ett verktyg som ger förutsättningar till lärande genom kontinuerlig uppföljning av resultat.
 • Ett instrument som, utöver planering, även används av finansiärer vid analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt, program och verksamhet.

För att kunna genomföra relevanta aktiviteter och mäta resultat behövs också verktyg för att ta reda på var organisationen befinner sig i nuläget och vad som behöver åtgärdas/göras för att organisationens kapacitet ska öka. Med hjälp av Oktagonen och ett verktyg för en administrativ kapacitetsbedömning går det att skapa en så kallad “base line” och att följa upp de resultat som projektet leder till.

Oktagonen
Oktagonen är ett verktyg som kartlägger en organisations interna kapacitet och används för att belysa samarbetsorganisationens styrkor och svagheter samt hur man kan vidta åtgärder för förbättring. Verktyget hjälper er att lära känna er samarbetsorganisation och förstå vilka behov de har för att kunna öka sin kapacitet. Oktagonen ska göras i början och slutet av en avtalsperiod. Genom att använda Oktagonen blir det också lättare att identifiera när det är dags att påbörja en utfasning.

Tool for administrative capacity – administrativ kapacitetsbedömning
För att göra en mer grundlig analys av organisationens administrativa kapacitet och system för internkontroll, framför allt i relation till organisationens finansiella hantering använder MyRight ”Tool for administrative capacity”. Även denna bedömning ska ske i början och slutet av varje avtalsperiod och följas upp kontinuerligt. Verktyget resulterar i en åtgärdslista som syftar till att stärka organisationens kapacitet.

Aktivitetsplan och uppföljning
I aktivitetsplanen ska organisationerna lista vem som är ansvarig för genomförande och uppföljning. Det är viktigt att kunna hålla varandra ansvariga för att man gör det man sagt att man ska. Uppföljningen är viktig för att vi ska lära oss av våra framgångar och misslyckanden. Den är också viktig för att få fram underlag för rapportering.

Planerad uppföljning innebär att organisationerna beslutar när uppföljningen ska göras, vilken metod som ska användas, vem som ska göra den och varför. Det är också bra att tänka igenom vem man gör uppföljningen för och hur projektets resultat ska kommuniceras. Det kan till exempel handla om att informera styrelse, medlemmar, finansiärer, media och så vidare.

En komplett ansökan innehåller:

 • Projektansökan
 • Bilaga 1: Projektplan
 • Bilaga 2: Aktivitetsplan
 • Bilaga 3: Riskanalys
 • Bilaga 4: Bedömning av samarbetsorganisationens kapacitet
 • Bilaga 5: Budget
 • Bilaga 6: Organisationsfakta

Egeninsats

Alla organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med medel från Sida måste betala en så kallad egeninsats. Egeninsatsen till MyRight är för närvarande 14 procent av projektbudgeten samt 2 400 kr per programland organisationen är aktiv i.

Egeninsatsen ska bestå av insamlade pengar. Med insamlade pengar menas till exempel gåvor från allmänheten, företag, organisationer eller samfund. Det kan också vara medlemsavgifter, testamentsgåvor, donationer eller intäkter från försäljning av varor.

Egeninsatsen kan inte betalas med pengar från andra offentliga bidrag i Sverige eller utlandet. Egeninsatsen kan alltså inte betalas med pengar som organisationen fått genom bidrag från stat, landsting eller kommun.