Pojke i Nepal

Riktlinjer för finansiering av kontaktresa

En medlemsorganisation som vill starta upp ett nytt projekt med inriktning på barn och ungdomar med en ny organisation kan ansöka om bidrag från Astrid Liljeblads gåva för att finansiera en resa och etablera samarbete med den tilltänkta samarbetsorganisationen. 

Medlemsorganisationen kan ansöka om bidrag för högst 90 procent av kostnaderna för kontaktresan. Bidraget kan avse resa för högst tre personer samt vid behov ledsagare och assistent. MyRights riktlinjer för medlemsorganisationers resa gäller.

För att beviljas bidrag krävs:

 • Att projektet kommer att ha en inriktning mot barn/ungdom med funktionsnedsättning.
 • Att medlemsorganisationen och den tilltänkta samarbetsorganisationen inte har tidigare erfarenhet av att samarbeta med varandra men har en ambition om samarbete för att utveckla ett partnerskap inom ramen för MyRights verksamhet.
 • Att den sökande medlemsorganisationen bedöms ha tillräcklig kapacitet för att bedriva projektsamarbete enligt MyRights kriterier.
 • Att ansökan undertecknas av den sökande organisationens ordförande. Även när det är lokala avdelningar eller distrikts-/länsorganisation som ansvarar för ansökan och insatsen ska behörig person inom riksorganisationen underteckna ansökan.

Beslut om bidrag fattas av MyRights styrelse.

Utbetalning av bidrag kan ske i förskott till medlemsorganisationens bankkonto. Förskott utgår med högst 80 procent av beviljat bidrag. Resterande medel utbetalas när rapport och slutlig redovisning av kostnader för besöket erhållits av MyRight. Om inte alla utbetalda medel utnyttjas, skall återbetalning ske.

Ansökan ska innehålla följande information:

Medlemsorganisationen

 • Kort beskrivning av medlemsorganisationen, till exempel målgrupp, antal medlemmar, om organisationen är rikstäckande eller en lokalorganisation.
 • Bedömning av kapacitet och kompetens i projektgruppen, till exempel erfarenhet av påverkansarbete, utbildning och projektarbete.

Samarbetsorganisationen

 • Beskrivning av hur kontakten mellan medlemsorganisationen och den tilltänkta samarbetsorganisationen har sett ut hittills.
 • Motivering till val av organisation samt kort beskrivning av den tilltänkta samarbetsorganisationen utifrån aktuell kunskap. (Resan syftar bland annat till att fördjupa kunskapen om organisationen).

Samarbetsidén

 • Kortfattad beskrivning av hur tanken om samarbete utvecklats.
 • Kortfattad beskrivning av förväntningar på samarbetet; preliminärt mål och målgupp.
 • Kortfattad beskrivning av förutsättningarna i landet för funktionshinderorganisationer utifrån vad som varit möjligt att få reda på före besöket.

Plan för besöket

 • Beskrivning av de förutsättningar som skall undersökas
 • Aktiviteter och tidsplan

Planerade aktiviteter och beräknade kostnader

Rapportering

Rapport ska lämnas till MyRight senast en månad efter genomförd resa. Av rapporten ska det framgå om besöket kommer att leda till en ansökan hos MyRight om projektsamarbete. Om slutsatsen av besöket blev att förutsättningar för projektsamarbete saknas ska en förklaring ges.