fbpx

Förankring i samhället ger varaktig förändring

I Nepal är situationen för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar svår. Utsattheten är stor och många barn isoleras på grund av stigma.

Få har möjlighet till utbildning och social utveckling tillsammans med andra. Uppskattningar visar att endast 20–30 procent av alla barn med intellektuella funktionsnedsättningar har tillgång till utbildning. Det betyder att många barn berövas möjligheten att växa upp till självständiga vuxna och i stället tvingas till ett liv i beroende och utsatthet.

Men det behöver inte vara så här. Situationen går att förändra.  Genom att utveckla och introducera en modell för inkluderande utbildning för barn med intellektuella funktionsnedsättningar har PFPID (Parent Federation of Persons with Intellectual Disabiliites) tillsammans med FUB Örebro och MyRight visat att stora förändringar är möjliga på kort tid. 

För projektet valdes lokala skolor och kommuner i östra Nepal ut. För att förankra tanken om rätten till utbildning för alla och motverka fortsatt diskriminering bedrev partnerorganisationen Parent Association of Persons with Intellectual Disability Udaypur and Sindhuli intensivt påverkansarbete på flera nivåer. Genom artiklar i lokala tidningar, filmer, arbete genom kommittéer och samverkan med lokala politiker, skolledning, föräldrar och andra grupper i det omgivande samhället förankrades projektet och avgörande frågor om stigma och diskriminering kom upp till ytan.

Resursklasser för barn med intellektuella funktionsnedsättningar bildades. Lärarna på skolorna fick utbildningar för att bättre kunna identifiera barn med särskilda behov och utforma meningsfull och bra undervisning för barnen. Föräldrar gick utbildning om intellektuell funktionsnedsättning, om vikten av utbildning och hur de kan stödja sina barns utveckling.

Under 2022 togs fem skolböcker och en lärarhandledning fram. Utbildningar i hur materialet kan användas har hållits och den feedback som kom fram har tagits tillvara och utvecklat lärarhandledningen ytterligare. Böckerna publiceras på Curriculum development centre (CDC) under Centre for education and human resource department. Det är första gången läromedel och böcker för barn med intellektuell funktionsnedsättning utvecklats i Nepal och att få dem publicerade på en statlig plattform är en stor framgång och innebär stora möjligheter till spridning.

En annan stor framgång är att de aktuella kommunerna gått in och nu tar sitt ansvar för den inkluderande utbildningen på skolorna. Förutom visst finansiellt stöd tillhandahåller de möbler, skoluniformer, tillgängliga kranar för dricksvatten, takfläktar, ramper, väskor och skolmaterial.

Projektet har drivits under 2021 och 2022 och finansierats av Postkodstiftelsen. Resursklasserna och utbildningarna består och inspirerar till fler liknande projekt i andra delar av Nepal.

Förutom den viktiga utbildningen och inkluderingen har projektet lett till en ökad förståelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och ett mer positivt förhållningssätt gentemot barnen och deras behov.

”Nu leker de andra eleverna med barnen från resursklasserna”.
Nirmala Shrestha. Rektor, Pasupati primary school. 

Modellen med resursklasser inom de statliga skolorna har visat sig ha stort genomslag för attityderna i det omgivande samhället gentemot personer med funktionsnedsättning och också få de ansvariga myndigheterna att ta sitt ansvar för verksamheterna. Projektet visar hur avgörande det är att jobba med hela samhället för att få till varaktiga förändringar.

Bara genom att förändra attityder kan vi nå hållbara förändringar.

PFPIDs skola Shree Janata i Belaka.

Flera personer sitter på golvet i ett klassrum och läser i skolmaterial.

Lärare och elever testar material till de skolböcker som projektet tagit fram.

Postkodstiftelsen logotyp

Projektet finansierades av Svenska Postkodstiftelsen.

Senaste nytt