fbpx

MyRights webinar Peace for All – om personer med funktionsnedsättnings situation i kris och konflikt

Den 11 mars höll MyRight webinariet ”Peace for All” om hur situationen i kris och konflikt ser hur för personer med funktionsnedsättning, och hur de aktivt kan inkluderas i fredsbyggande arbete – ämnen som just nu är högaktuella.

i skymningen i ett landsbygdslandskap sysn tre pojkar och en rullstol.

Under webinariet fick deltagare från hela världen ta del av viktiga lärdomar från MyRights studie och projekt Peace for All från vår före detta projektledare Ingela Andersson, de fick vittnesmål och perspektiv från Jelena Mišić som är funktionsrättsaktivist från Bosnien-Hercegovina, och konkreta råd på hur man bäst inkluderar och engagerar personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande arbete från Binasa Goralija som är landssamordare på MyRight i Bosnien-Hercegovina.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av de ämnen som togs upp under webinariet.

Personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp under kriser och konflikter

Över hälften av alla med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter. Statistiken visar att  personer med funktionsnedsättning löper större risk att skadas eller dö i väpnade, dödligheten är så mycket som fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning. Kvinnor och barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta grupper under kris och konflikt, de löper större risk att överges eller att utsättas för sexuellt våld och övergrepp än de utan funktionsnedsättning.

Trots allt detta exkluderas ofta personer med funktionsnedsättning i sam­band med humanitära insatser och i freds­processer. Flera studier visar att så få som 6 procent av policydokument och fredsfördrag ens nämner personer med funktionsned­sättningar.

Under väpnade konflikter uppstår många situationer då frågor om tillgänglighet blir avgörande. Information måste anpassas och tillgängliggöras. När larmet ljuder tar det tid för en person som använder rullstol att ta sig i säkerhet och den som är döv förstår först när den ser andras reaktioner att något har hänt. Blinda och personer med synnedsättningar får förlita sig på omgivningen. Att återfinna sina anhöriga i en krissituation är mycket svårt och ofta helt omöjligt om du är blind, döv eller saknar talat språk.

De materiella och sociala störningar som uppstår i samband med krig och konflikter drabbar många personer med funktionsnedsättning extra hårt då till exempel den fysiska tillgängligheten i ett samhälle förstörs. Många har behov av hälso- och sjukvård och annan grundläggande samhällsservice som ofta helt ödeläggs.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om MyRights fokusområde kris och konflikt.

Senaste nytt