fbpx

Ökad fattigdom i världen kräver ökad funktionsrätt i biståndet

Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta när världen backar i utveckling och ojämlikhet och fattigdom ökar.

skolflicka sitter ensam på en bänk hon lutar sig mot en tegelvägg

I över 30 år har mätningar över hälsa, utbildning och levnadsstandard visat en positiv utveckling i världens länder. Nu visar UNDP:s rapport Human Development report 2021–2022 att trenden är bruten och att nio av tio länder fått det sämre. Enligt UNDP är det kombinationen av flera globala kriser, som covid-pandemin och skenande livsmedelspriser, som lett till att flera länder nu backar i utvecklingen.

Personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp när fattigdomen ökar.

Alla som jobbar med utveckling och bistånd måste nu på allvar se till att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina mål och planer. Och också följa upp huruvida insatserna faktiskt når dem.

UNDP konstaterar också att de olika måtten över välstånd som används inte synliggör den ojämlikhet och diskriminering som personer med funktionsnedsättning lever under. I rapporten slås också fast hur diskriminering och olika ojämlikheter förstärker varandra.

20 procent av världens fattigaste lever med funktionsnedsättning

Samtidigt som de flesta i världen har fått det bättre de senaste 30 åren har personer med funktionsnedsättning fortsatt att ligga efter i alla mätningar. De tillhör de allra fattigaste samtidigt som de utsätts för en omfattande diskriminering. Allra värst är det för flickor och kvinnor.

-Det här är en osynliggjord och bortglömd grupp. Trots att den är mer utsatt och borde vara högsta prioritet för alla som jobbar med fattigdomsbekämpning, utveckling och bistånd, säger Jesper Hansén.

Extra svårt att ta sig ur fattigdom

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att det är svårt att ta sig ur fattigdom. Den som lever i fattigdom och har en funk­tionsnedsättning förnekas ofta sina mänskliga rättigheter och har mycket liten möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv.

– Personer med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld, svält och diskriminering än de utan funktionsnedsättning. Och de saknar många gånger möjlighet att göra sin röst hörd, säger Jesper Hansén.

När en person diskrimineras och utesluts från både utbildning och arbete blir det svårare att ta sig ur fattigdom och många tvingas bli beroende av sina anhöriga. Många personer med funktionsnedsättning i världen tvingas också leva isolerade på institutioner, helt fråntagna värdighet, möjligheter och sina mänskliga rättigheter. 

Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till vård, hjälpmedel, utbildning och sysselsättning.

Att arbeta med funktionsrättsfrågor är ett effektivt sätt att öka delaktigheten och minska fattigdomen.

Porträtt av Jesper som står framför en världskarta
Generalsekreterare, Jesper Hansén

Läs MyRights debattartikel om vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning som publicerats på sajten Global Bar i samband med att UNPD:s rapport släpptes. 

Senaste nytt