De nya utvecklingsmålen inkluderar personer med funktionsnedsättning

Personer som står vid en odling i Rwanda.

Den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen, den så kallade Post 2015-agendan, är på många sätt en stor framgång för personer med funktionsnedsättning. Från att vara helt osynliggjorda i Millenniemålen finns nu personer med funktionsnedsättning omnämnda under flera av målen i den nya utvecklingsagendan.

– Det är otroligt glädjande. De nya målen kommer att vara ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete för ökade rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Tiina Nummi-Södergren MyRights ordförande.

Den 2 augusti enades FNs 193 medlemsländer om den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen. ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.
Agendan kommer officiellt att antas av världens ledare vid toppmötet för hållbar utveckling i New York 25-27 september i år.

I den slutgiltiga texten lyfts personer med funktionsnedsättning fram både i flera av de inledande paragraferna och i flera av målens indikatorer. Paragraf 23 poängterar vikten av att stärka särskilt utsatta grupper, bland annat personer med funktionsnedsättning varav mer än 80 procent lever i fattigdom.

– Millenniemålens resultatuppföljning visar att personer med funktionsnedsättning har exkluderats från de senaste årens positiva utveckling. Till exempel saknar 90 procent av barn med funktionsnedsättning fortfarande tillgång till utbildning. I den nya utvecklingsagendan har detta tagits på allvar, vilket bland annat har resulterat i att det nya utbildningsmålet betonar vikten av en inkluderande skola med hög kvalité, säger Tiina Nummi-Södergren.

Även i utbildningsmålets indikatorer definieras personer med funktionsnedsättning, vilket förhoppningsvis kommer att synliggöra dessa grupper barn och ungdomar på ett helt nytt sätt.

Personer med funktionsnedsättning omnämns också under mål 8, 10, 11 och 17 vilka handlar om att minska ojämlikhet inom och mellan länder, att skapa hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, bygga inkluderande och tillgängliga städer och samhällen samt att sammanställa tillförlitlig statistik och data som möjliggör styrning och uppföljning.

Läs mer om den nya utvecklingsagendan på Concords webbplats.