Gunilla Carlsson presentarade rapport med förslag till Post 2015-agendan

Igår, den 4 juni, presenterade biståndsminister Gunilla Carlsson den rapport som FN:s högnivåpanel överlämnade till FN:s generalsekreterare Ban-Ki-Moon den 30 maj rörande Post-2015 agendan. Rapporten är ett viktigt bidrag till utformningen av den hållbara utvecklingsagenda som ska ta vid efter Millenniemålen.

Gunilla Carlsson ingår i FN:s högnivåpanel och har varit med i framtagandet av rapporten ”A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”. Inför varje möte har hon bland annat träffat Concords styrgrupp för Post 2015-processen och tagit del av viktiga aspekter som det svenska civilsamhället vill se integrerade i den nya utvecklingsagendan. Roland Håkansson, MyRights ordförande, deltar i Concords styrgrupp.

Styrgruppen lyfte fram det positiva i att högnivåpanelen föreslår en universell agenda, som ska gälla alla länder, både rika och fattiga, och som enar fattigdomsbekämpning och hållbarhet i en ambitiös vision.

Bra saker med rapporten

  • Flickors och kvinnors rättigheter nämns som ett ”cross-cutting issue” och som ett separat mål med delmål som fokuserar på flickors och kvinnors ekonomiska, sociala och politiska rättigheter, frihet från våld och säkerställandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Miljömässig hållbarhet ses som centralt i utvecklingsagendan, både som integrerade och specifika mål och som en förutsättning för utrotning av den extrema fattigdomen.
  • Behovet av förbättrad statistik som bryts ner i olika sektorer lyfts fram, vilket är nödvändigt för att säkerställa att ingen lämnas bakom och att de stora ojämlikheterna minskar.
  • Rapporten lyfter fram demokratiskt styre och en effektiv samhällsstyrning (ökad transparens, ansvarsutkrävande, rättssäkerhet, rätten till deltagande, yttrandefrihet och så vidare) som viktiga mål och verktyg för att nå andra mål.

Behövs tydligare fokus på mänskliga rättigheter

Concords styrgrupp kritiserar att rapporten inte lyckas säkerställa mänskliga rättigheter som det övergripande utvecklingsmålet.

Det är oerhört centralt att Post 2015-agendan antar ett rättighetsbaserat angreppssätt där alla mänskliga rättigheter innefattas. Den nya utvecklingsagendan behöver också lyfta fram människor som lever i fattigdom som aktörer för sin egen förändring.

Behövs konkreta skrivningar för att säkerställa jämlikhet

Rapporten lyfter fram ojämlikhet som ett stort problem, men beskriver inte hur detta ska bekämpas. Styrgruppen lyfter specifikt upp två saker som man hoppas att Gunilla Carlsson vill ta med sig in i den fortsatta processen för att säkerställa jämlikhet.

  • Ett erkännande om att inkludering, jämställdhet och rättvisa för alla marginaliserade grupper är en förutsättning för en hållbar post-2015 agenda.
  • Att post-2015 agendan inkluderar konkreta, specifika indikatorer för marginaliserade grupper.

Behövs ny inriktning för handels- och finansregler

Rapporten nämner att globala finans- och handelsregler måste reformeras, men det saknas en konkretisering av vad det innebär i praktiken. De kontroversiella frågorna om hur patent- och investeringsregler bör utformas omnämns inte.

Styrgruppen framförde också att man bör ta tillfället i akt att tänka nytt kring bland annat handels- och finansregler för att göra dessa till verktyg för en hållbar utveckling. Rapporten framhåller att industriländer behöver omvärdera sina tillväxtmodeller, men det saknas kritisk reflexion kring hur tillväxten ska förhålla sig till det socialt och miljömässigt hållbara. Det skulle också behövas starkare skrivningar kring hur städerna kan stimulera och möjliggöra hållbara livsstilar.