Regeringen lyfter fram jämlikhet i Post 2015-förhandlingarna

En pojke och en flicka ler mot varandra, båda från organisationen Los Pipitos.

Jämställdhet, frihet från våld och utrotande av extrem fattigdom kommer även för den nya regeringen att vara prioriterade frågor i förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen. Samtidigt höjs ambitionen på jämlikhets- samt klimat- och miljöområdet. Det sade biståndsminister Isabella Lövin vid ett seminarium den 4 november om de nya globala mål som i september 2015 ersätter millenniemålen.

Även samstämmighet, demokrati och samhällsstyrning är viktiga svenska positionsfrågor i förhandlingarna, sade Lövin, som vill att Sverige ska “återta sin roll i världen som förebild”. Hon påpekade också att det inte bara är hon i egenskap av biståndsminister, utan hela regeringen, som kommer att arbeta med och ta ansvar för processen.

Lövin poängterade att de nya utvecklingsmål som ska antas nästa år, till skillnad från millenniemålen, ska gälla för alla länder och att alla stater och aktörer måste ta ansvar för genomförandet.

– Civilsamhället har en viktig roll som påverkansaktör, men också i att ställa oss politiker till svars, sade Isabella Lövin.

Jakob Larsson, ordförande i Unga Synskadade, frågade hur regeringen ser på de nya utvecklingsmålen i förhållande till millenniemålen, vilka inte har fungerat som påtryckningsinstrument för att garantera att alla grupper inkluderas i ländernas utvecklingsinsatser.

– Trots millenniemålen är det ju till exempel fortfarande över 90 procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna som inte går i skolan, sade Jakob Larsson.

– Jag tycker att Sverige är en föregångare även här. Vi jobbar hårt med dessa frågor och det är inget vi tänker kompromissa kring, svarade Isabella Lövin.

Regering ska nu arbeta för att få med så mycket som möjligt av Sveriges prioriterade områden i EUs Post 2015-position. I frågor där Sverige har en annan åsikt än EU kommer regeringen sträva efter att bilda allianser, främst med utvecklingsländer.

Den svenska styrgruppen för den globala kampanjen Beyond2015, som stod bakom seminariet, välkomnade biståndsministerns uttalanden, men påminde om att post-2015-agendan är långt ifrån i hamn.

– Men det är väldigt positivt att regeringen för första gången lyfter upp jämlikhet som en prioriterad fråga i de här sammanhangen. Vi har kämpat mycket för att funktionshinderperspektivet ska få genomslag både i målen, principerna och genomförandet. Nu känns det som vi börjar få gehör från den svenska regeringen. Att lyfta upp frågan om jämlikhet innebär att man ska jobba med grupper som har haft svårt att komma in i arbetet med millenniemålen, det är personer med funktionsnedsättning, men det gäller till exempel också äldre människor. Det handlar alltså inte om några marginella eller små grupper i samhället. Nu gäller det att den svenska regeringen lyckas driva det här perspektivet både i EU och hela vägen i hamn, sade Tiina Nummi Södergren, MyRights ordförande.