Nordiska position inför Post 2015 lämnas till politikerna

Tillsammans med tre nordiska paraplyorganisationer har vi tagit fram en gemensam nordisk position där vi lyfter fram vikten av ett tydligt funktionshinderperspektiv i de kommande utvecklingsmålen som ska börja gälla efter Millenniemålens avslutas 2015.

Biståndsminister Hillevi Engström och Barn och äldreminister Maria Larsson har fått vår position inför det nordiska ministermötet i Helsingfors den 14 mars.

Vår nordiska position lyfter bland annat fram vikten av att de nya utvecklingsmålen

  • har indikatorer som specifikt mäter förändringar utifrån perspektivet att minska ojämlikheter mellan olika grupper i samhället;
  • bygga på globala åtaganden som gjorts av det internationella samfundet såsom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.