fbpx

Rapportera om misstankar om korruption

MyRight har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer.

Syftet med tjänsten är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vårt arbete mot korruption och andra oegentligheter.

Har du misstankar om korruption och oegentligheter kopplat till vår verksamhet? 
Då kan du anmäla dina misstankar här. Vår visselblåsarfunktion finns även till för dig som har misstanke om att någon far illa inom MyRights verksamhet. Du kan också göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp inom verksamheten.

MyRight har nolltolerans mot all form av korruption, kränkningar och övergrepp.

Fattigdom och korruption går hand i hand. De fattigaste människorna påverkas ofta mest av korruption och kränkande särbehandling vilket skapar en ond cirkel. Korruption utgör ett allvarligt hot mot utveckling och motverkar allt MyRight står för och strävar efter.

MyRights strategi för att bekämpa korruption är därför att alltid förhindra, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera. Om du misstänker korruption vänligen anmäl via formuläret nedan eller kontakta oss via antikorruption@myright.se. Bara verksamhet finansierad av MyRight kan utredas.

Du har möjlighet att vara anonym och alla fält i formuläret behöver inte fyllas i. Din anmälan behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte. 

Som en del i det viktiga arbetet att upprätthålla säkerhet och trygghet inom organisationen, så har all personal inom MyRight rapporteringsplikt kring eventuella oegentligheter (länk MyRights uppförandekod) 

Vad händer sen?
Vid information om misstanke om korruption och oegentligheter kopplat till vår verksamhet handlar vi alltid i enlighet med relevanta lagar och regelverk. Beroende på misstankens karaktär vidtar vi de åtgärder som krävs, internt men även externt genom rapportering till polis och andra relevanta myndigheter.

Du kan välja att vara anonym under hela processen, men om du känner dig bekväm med att lämna dina personuppgifter uppmuntrar vi dig till att göra det, för att ännu bättre kunna hantera din anmälan.

Tack vare din anmälan kan MyRight få kännedom om missförhållanden i ett tidigt skede och vidta effektiva åtgärder. 

Tack för ditt engagemang!