Medlemmar från SRF och TAS står i vitakäppenparaden med sina vita käppar uppsträckta i luften.

Medlemmar från svenska SRF och Tanzaniska TAS.

Partnerskap, samarbete och utbyten

MyRight har sedan starten 1981 haft partnerskap och erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer som en bärande metod för utveckling. Målsättningen är att stödet ska ge samarbetsorganisationerna ökad legitimitet, mandat och kapacitet att föra sina medlemmars talan.

Årsmöte och styrelse

Årsmötet väljer styrelse och beslutar om MyRights inriktning på en strukturell nivå. Årsmötet består av representanter från medlemsorganisationerna.

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor. MyRights styrelse består av sju personer. De är medlemmar i MyRights medlemsorganisationer men väljs på personliga mandat. Det betyder att de inte representerar sina respektive organisationer.

Den dagliga verksamheten styrs av MyRights kansli i Sverige och region- och landkontoren i samarbetsländerna.

Partnerorganisationer och medlemsorganisationer

Personer i rullstolar demonstrerar på gatan. En man och en kvinna längst fram håller varandra i handen.Alla MyRights projekt ägs av en eller flera partnerorganisationer i samarbetsländerna och en medlemsorganisation i Sverige. Partnerorganisationerna och medlemsorganisationerna är alla funktionshinder-organisationer. MyRights medlemsorganisationer har direktkontakt med sina respektive partnerorganisationer och deltar i planeringen och uppföljningen av projekten. Till sin hjälp har de MyRights kansli i Sverige och region- och landkontoren.

MyRights kansli och kontor administrerar förutom projekten också större program som rör hela länder eller regioner.

MyRights medlemsorganisationer

MyRight har 23 medlemsorganisationer vilkas gemensamma medlemsbas uppgår till 266 000 medlemmar. Projekten drivs antingen av riksorganisationerna eller av organisationernas lokalföreningar. När det är lokalföreningar som driver projekt måste riksorganisationerna också stå bakom projekten.

Astma- och Allergiförbundet
Autism- och aspergerförbundet
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
FBiS – Förbundet Blödarsjuka i Sverige
FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda
FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Riksförbundet HjärtLung
HRF – Hörselskadades Riksförbund
RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Reumatikerförbundet
Riksföreningen Grunden Sverige
RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
SDR – Sveriges Dövas Riksförbund
SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SEF – Svenska Epilepsiförbundet
SOHAF- Somaliska Handikappades Förening
SRF – Synskadades Riksförbund
STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige
Svenska Parasportförbundet
UH – Unga Hörselskadade
US – Riksorganisationen Unga med synnedsättning