fbpx

Projekt om sexuellt och könsbaserat våld mot personer med funktionsnedsättning

Under 2019 genomförde MyRights partnerorganisationer i Bolivia, Bosnien-Hercegovina och Nepal en studie i syfte att motverka att personer med funktionsnedsättning utsätts för sexuellt och könsbaserat våld. Arbetet med studien pågick under sex månader och kunde genomföras tack vare projektstöd från Radiohjälpen/Musikhjälpen.

Siffor från FN-organet UNFPA visar att unga kvinnor och flickor med funktionsnedsättning drabbas av könsrelaterat våld tio gånger mer än unga kvinnor och flickor utan någon funktionsnedsättning.
Flickor och pojkar med psykosocial eller intellektuell funktionsnedsättning är extra utsatta. De löper fyra
gånger högre risk att drabbas av sexuellt och könsbaserat våld än barn utan funktionsnedsättning. Än
mer komplicerat och riskfyllt blir det i samband med humanitära kriser, som väpnade konflikter och naturkatastrofer, och tyvärr fortsätter det könsrelaterade våldet allt för ofta även efter det att själva krisen är
över. Sexuellt och könsbaserat våld är generellt högt i länder med hög allmän våldsnivå, men det kan även
vara högt i länder med relativt låg nivå av våld, såsom Bolivia.

I projektets slutrapporter bekräftas att personer med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för
sexuellt och könsbaserat våld. Dessutom påvisas att de har betydligt sämre tillgång till rättssystemet.

De involverade organisationerna i Bolivia, Bosnien-Hercegovina och Nepal uppgav själva att de före
djupstudien endast hade en begränsad förståelse och kunskap om i vilken utsträckning personer med
funktionsnedsättning riskerar att utsättas för sexuellt och könsbaserat våld. Organisationerna uppger dock
att deras medverkan i studien förändrat detta.

Goda förutsättningar för framtiden
Efter endast sex månaders arbete är det svårt att dra några långsiktiga slutsatser, men de resultat som har
uppnåtts tyder på goda förutsättningar för framtida arbete att motverka sexuellt och könsbaserat våld
mot personer med funktionsnedsättning i de tre insatsländerna. En åtgärd som tyder på detta är att man i dessa länder har byggt upp plattformar för evidensbaserad kunskap och tagit fram påverkansverktyg för den landspecifika situationen. Plattformarna skapar förutsättningar för organisationerna i dessa tre länder att vara betydligt bättre rustade för att främja att nödvändiga juridiska och politiska förändringar ska komma
till stånd gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), skydd mot sexuellt och könsbaserat
våld och tillgång till rättvisa i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Ett av projektets viktigaste resultat är att nivån av engagemang för fortsatt strategiskt påverkansarbete
mot sexuellt och könsbaserat våld har blivit avsevärt högre hos partnerorganisationerna. I Bosnien-Hercegovina
har man till exempel utsett kontaktpersoner för arbete mot könsrelaterat våld inom de fyra
nätverken/koalitionerna. Dessa kontaktpersoner är ansvariga för att leda det strategiska arbetet inom
funktionshinderrörelsen i deras respektive regioner.

Totalt har man identifierat 74 icke-statliga och statliga organisationer i Bolivia, Bosnien-Hercegovina och
Nepal vars engagemang är viktigt för att sexuellt och könsbaserat våld mot personer med funktionsnedsättning
ska kunna bekämpas. Att identifiera och att påverka dessa aktörer är avgörande för att få den
förändring som är nödvändig.

Det fortsatta arbetet
I Bolivia har de organisationer som varit knutna till projektet beslutat att år 2020 ge hög prioritet åt påverkansarbete kopplat till denna fråga.

I Nepal är paraplyorganisationen National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) motiverad att driva frågan vidare med både förebyggande och reaktiva åtgärder. Man har påbörjat integrationen av rekommendationer kopplade till frågan i sina strategiska planer för påverkansarbete, och kommer att arbeta både med intern kapacitetsstärkning och med påverkansarbete gentemot utvalda myndigheter. Rekommendationerna i landrapporten behandlar olika delar av samhället, till exempel skolgång och det viktiga i att barn och ungdomar får en utbildning som innehåller bra sexualundervisning.

I Bosnien-Hercegovina presenterades resultaten i landrapporterna vid ett offentligt evenemang där ett
antal relevanta intressenter deltog såsom representanter för statliga organisationer och institutioner,
utländska ambassader, forskare, icke-statliga organisationer inklusive funktionshinder- och SRHR-organisationer,
människorättsaktivister, kvinnorättsaktivister och media.

Det är mycket positivt att de partnerorganisationer som deltog i projektet efter bara sex månader började
arrangera påverkansaktiviteter för att främja åtgärder för att bekämpa sexuellt och könsbaserat
våld mot personer med funktionsnedsättning. Det ser MyRight som en indikation på att organisationerna
har kapacitet att främja verkliga förändringar inom detta område.

Senaste nytt