Illustration med fyra block och pilar mellan dessa, från block 1 till 2 till 3till 4 och tillbaka till 1. Det finns symboler och text i varje block: 1. Funktionsnedsättning, 2. Diskriminering leder till; minskad tillgång till sjukvård, skola och utbildning, arbetstillfällen, sociala kontakter, dålig självkänsla och lägre förväntningar från omvärlden, färre stödinsatser från samhället, 3 Fattigdom , 4 Ökade risker för funktionsnedsättning på grund av undernäring och sjukdomar, förhöjd olycksrisk, sämre boendeförhållande, minskad tillgång till sjukvård och rent dricksvatten, ökad risk att drabbas av våld eller katastrofer.Samband mellan fattigdom och funktionsnedsättning

Ojämlikheten i världen drabbar särskilt personer med funktionsnedsättning. Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och funktionshinder. Människor med funktionsnedsättningar löper en högre risk att bli fattiga, samtidigt som fattigdomen ger en förhöjd risk för funktionsnedsättningar. I de flesta samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de allra mest marginaliserade.

Samtidigt som många länder genomgått en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom har klyftorna mellan individer och grupper ökat. Det handlar om en ojämlikhet som ofta är baserad på faktorer som kön, ålder, etnicitet, ekonomisk eller social status – och funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning har en tendens att låsa fast människor i fattigdom, och fattigdom är i sin tur en starkt bidragande faktor till funktionsnedsättning.

Fattigdom innefattar en människas möjlighet att kunna äta sig mätt på näringsrik mat och slippa vara undernärd, om att ha tillgång till rent dricksvatten och därmed kunna undgå sjukdomar, om rätten att få gå i skolan, möjligheten att få sjukvård och att ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid, samt rätten att kunna känna sig trygg. Personer med funktionsnedsättning förnekas ofta många av dessa rättigheter.

Läs mer i MyRights rapport om bland annat:

  • Att motverka ekonomiska och sociala orättvisor
  • En utbildning tillgänglig för alla
  • Hur undernäring ökar riskerna för funktionsnedsättningar