fbpx

Seles skola har anpassats till hans behov

Sele sitter vid skolbänken bredvid klasskamrater och skriver.

Sele är 11 år. Han har en sjukdom som kallas hydrocefalus. Det kan leda till demens och fysiska funktionsnedsättningar. Sele har haft tur som går i en skola som valt att lära sig hur de kan anpassa skolan och undervisningen så att Sele kan delta.

När Sele föddes uppstod komplikationer på grund av Seles stora huvud. Förlossningsskadorna ledde till att hans mamma dog när Sele var bara två månader. Han har vuxit upp med sin pappa som försörjer dem genom att tillverka tegelstenar.

Hydrocefalus orsakas av obalans i tryck och flöde av den vätska som omger hjärna och ryggmärg. Akummelerat vatten gör att huvudet svullnar och skapar ett tryck mot hjärnan. Om man inte får vård tidigt kan det leda till hjärnskador, blindhet, kramper och i värsta fall kan personen dö. Hydrocefalus är en livslång sjukdom som för vissa kan kräva tillgång till vård hela livet, medan andra kan leva ett relativt normalt liv. I Tanzania beräknar man att två barn av tusen föds med hydrocefalus.

Att gå i skolan ger Sele framtidstro

Sele har precis som de flesta barn med hydrocefalus en rad fysiska utmaningar att tampas med. Han har svårt att gå och kan inte stå eller sitta någon längre tid. Sele behöver förstående lärare som är medvetna om hans behov och kan stötta honom på rätt sätt.

– Innan Sele började i vår skola var vi omedvetna om funktionshinderfrågor och de särskilda behov ett barn med funktionsnedsättning kan ha, säger Seles lärare.

Det var efter att Seles klasslärare fått information av föräldraorganisationen ASBAHT – the Association for Spina Bifida and Hydrocephalus Tanzania, där Seles pappa är medlem, som Seles lärare tog ansvar för att anpassa skolans miljö så att den bättre skulle passa Seles behov.

ASBAHT har hjälpt Seles pappa att få stöd av en organisation som betalar 30 procent av hans sons skolavgift, men för att komma till skolan måste Sele gå tre kilometer varje dag. Det finns en skolbuss men den har han inte råd att ta.

Sele har ett stort huvud jämfört med andra barn med hydrocefalus, men han har haft tur som trots sin sjukdom kan göra mycket som andra barn kan. I och med att skolan gjort vissa anpassningar för att Sele ska kunna fortsätta sin utbildning så ser han positivt på framtiden och har planer för vad han vill utbilda sig till och göra när han blir stor. Det ger hopp till andra föräldrar som har barn med hydrocefalus.

Sele skriver på svarta tavlan i klassrummet.

Extremt få barn med funktionsnedsättning går i skolan i Tanzania

Alla barn i Tanzania ska vara garanterade skolgång, men för barn med funktionsnedsättning är det fortfarande få som har möjlighet att gå i skolan. Orsakerna är flera. Bland annat är den fysiska miljön i skolorna sällan tillgänglig, klasserna är ofta för stora, det saknas lärare med kunskap om hur man undervisar barn med särskilda behov, transporterna till skolorna är otillgängliga, medvetenheten om funktionshinderfrågor är låg och det finns ofta ett socialt stigma kopplat till funktionsnedsättning.

Idag beräknas endast mellan 1 till 3 procent av barn med funktionsnedsättning gå i skolan i Tanzania. Av de få som går i skolan är det många som hoppar av i förtid, bland annat därför att skolan inte är anpassad till deras behov och de därför inte kan hänga med i undervisningen.

MyRights medlemsorganisationer stödjer tanzaniska organisationer som arbetar för att göra skolan mer tillgänglig. Det handlar dels om att öka medvetenheten om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning dels om att påverka beslutsfattare och myndigheter så att de gör läroplanen mer inkluderande, tar fram tillgängliga skolböcker och vidtar åtgärder för att utbilda lärare i hur man undervisar barn med funktionsnedsättning.

Senaste nytt