ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සවිබල ගැන්වීම

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සවිබල ගන්වයි

MyRight ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දීමට සහ දරිද්‍රතාවයෙන් මිදීමට ක්‍රියා කරයි

තවත් හදාරන්න

අර්බුදය සහ ගැටුම්

පරිසරය සහ දේශගුණය

දුප්පත්කම සහ ආබාධිතභාවය

ගෝලීය ඉලක්ක

අපගේ පුවත් පත්‍රිකාව සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින්න!

පුවත් පත්‍රිකාව මසකට වරක් පැමිණෙන අතර අපගේ සංවිධානයේ සිදුවන දේ පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ඔබට ලබා දේ