fbpx

සාමාජික සංවිධාන සඳහා තොරතුරු

ගිවිසුම්, ගෙවීම්, සංචාර, කේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්නMyRight හි සාමාජිකයින් වන ඔබට සන්නිවේදනය සහ වාර්තා කිරීම.

ඔබට ආකෘති සහ මෙවලම් සොයාගත හැකිය මෙම සබැඳිය හරහා.

ඔබට සොයා ගත හැකි වැදගත් දිනයන් සහිත දින දර්ශනය මෙම සබැඳිය හරහා.

ඔබට කිසියම් තොරතුරක් නොමැතිද හෝ ප්‍රශ්න තිබේද? ඔබගේ පරිපාලක හෝ විද්‍යුත් තැපෑල අමතන්න info@myright.se

ගිවිසුම

හවුල්කාර සංවිධාන වෙත ව්‍යාපෘති අරමුදල් මාරු කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, ගිවිසුමක් අත්සන් කරන පාර්ශවයන් විසින් ගිවිසුමක් සකස් කර අත්සන් කළ යුතුය. ගිවිසුම්වලට පහත ඇමුණුම් ඇතුළත් වේ:

ගෙවීම

För att MyRight ska göra en utbetalning till en organisations bankkonto måste organisationen först skicka in en undertecknad ansökan om utbetalning. Det kallas att man rekvirerar medel. Blanketten som ska användas kallas ”Rekvisitionsblankett”. För att MyRight ska kunna göra en utbetalning måste det också finnas ett undertecknat projektavtal. Utbetalning görs två gånger per år. När projektet är inne på sitt andra eller tredje år måste även organisationens årsrapport och revision ha inkommit till MyRight innan årets andra utbetalning kan göras.

ඔබට MyRight හි සාමාජිකයෙකු වීමට අවශ්‍යද?

සාමාජිකයන් විය හැකි ජාතික සංවිධාන පමණක් නොව, සංවිධානවල ප්‍රාදේශීය සංගම්වලටද ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. MyRight හි ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහාය දක්වන සංවිධානයකට සහායක සාමාජිකයෙකු විය හැකිය. මේ අයට ඡන්ද අයිතිය නැහැ. සාමාජිකත්වය පිළිබඳ තීරණ ගනු ලබන්නේ මණ්ඩලය විසිනි. 

ඔබ සාමාජිකයෙකු වීමට කැමති නම් MyRight සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබට MyRight සමඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍යද?

MyRight විසින් MyRight හි ක්‍රියාකාරී රටවල ආබාධිත සංවිධාන සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන් සංවර්ධන සහයෝගීතාවය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය ස්වීඩන ආබාධිත සංවිධාන සඳහා ප්‍රදානයන් මැදිහත් වේ. ප්‍රදානයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකි වීමට නම්, සංවිධානය MyRight හි සාමාජිකයෙකු විය යුතුය.

ගමන්

Om du eller din MO planerar att göra en uppföljningsresa på ert projektsamarbete är det viktigt att påbörja planeringen i tid. MyRight kräver att alla MO senaste 1 november lämnar in en plan för deras resor för kommande år.

කියවීමෙන් ආරම්භ කරන්න ලැයිස්තුව සෑදීමට පහත සඳහන් ලේඛන මෙන්ම. MyRight හට සංචාරයට පෙර ඔබගේ අයදුම්පත සැකසීමට හැකි වන පරිදි නියමිත වේලාවට අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අමතක නොකරන්න. අයදුම්පත MyRight වෙත යැවිය යුතුය පිටත්වීමට පෙර දින 30 කට පසුව නොවේ. මෙය පසුව සිදු කරන්නේ නම්, ඔබගේ සංචාරය නියමිත වේලාවට සැකසීමට අපට සහතික විය නොහැක, එයින් අදහස් වන්නේ ප්‍රමාදයන් විය හැකිය.

මෙය කරන්න:

 1. කියවන්න විදේශ ගමන් සඳහා මාර්ගෝපදේශචර්යා ධර්ම සංග්රහය සහ MyRights ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශ.
 2. ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ වී ගමන් කාලය, අන්තර්ගතය ආදිය සාකච්ඡා කරන්න.
 3. Fyll i තොරතුරු පෝරමය - පසු විපරම් චාරිකාව MO och skicka in den i god tid till MyRight tillsammans med information om vilka eventuell assistent, ledsagare eller tolk du kommer ha med dig på resan. Tillsammans med eventuella ledsagare och assistenter fyller ni i Informationsblankett – uppföljningsresa assistent eller ledsagare. Behövs tolkar så fyller MO i අයවැය සංඥා භාෂා පරිවර්තකයන්. Det är ditt ansvar att boka dessa, se nedan för mer information.
 4. Invänta MyRights godkännande på din reseansökan. MyRight kommer att skicka dig avtal för resan som skrivs under av dig och MyRight innan du åker. Underskrift sker digitalt om inget annat bestämts.
 5. Skriv själv under ditt avtal och se till att eventuell assistent eller ledsagare skriver under sitt avtal.
 6. Boka flygbiljett och eventuellt andra inrikes resor via Tranås Resebyrå och bifoga Reseavtalet till Tranås, detta visar att resan är godkänd från MyRight. Uppge ert projektnummer som referens så att det är tydligt vilken projektbudget kostnaden ska dras ifrån. Om ni bokar flygbiljetter till tolkar, assistenter eller ledsagare så uppge att det ska gå på projektnummer tillgänglighet. Tranås fakturerar därefter MyRight.
 7. සංචාරය සඳහා හෝටල් සහ සමහරවිට වෙනත් අවශ්‍යතා වෙන්කරවා ගන්න.
 8. Skriv ut och fyll i försäkringsblanketten och ta med denna på din uppföljningsresa.
 9. Skicka in din reseräkningsenast 15 dagar efter hemkomst med inskannade kvitton. Alla kvitton som finns i fysisk form måste postas till: Pia Häger, MyRight, Box 14038, 167 14 Bromma. Om du reser i slutet på året behöver du skicka in din reseräkning så fort som möjligt, senast den 10 december.

ඔබ MyRight මූල්‍යකරණය සමඟ ගමන් කරන විට, ඔබ MyRight හරහා රක්ෂණය කරනු ලැබේ. සංචාරයට අදාළ සියලුම මාර්ගෝපදේශ, කොන්ත්‍රාත් සැකිලි සහ ලේඛන මෙතැනින් බාගත හැකිය:

ආකෘති සහ මෙවලම්

ගමන් අත්තිකාරම්

ඔබට සංචාරක අත්තිකාරමක් අවශ්‍ය නම්, එය සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රතිපූරණය සඳහා වන මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව ඉල්ලා සිටිය හැක.

Reseförskott är personligt och kan begäras om de beräknade kostnaderna överstiger 1000 SEK. Använd Blankett för begäran om reseförskott om du vill ansöka om det.

සහකරුවෙකු, පරිවර්තකයෙකු හෝ සහායකයෙකු අවශ්‍ය වේ

පරිවර්තක පරිශීලකයන් ඔවුන්ගේ පරිවර්තකයන් තමන් විසින්ම වෙන්කරවා ගනී. මෙන්න ඔබට බාගත හැකිය අනුමත සංඥා භාෂා පරිවර්තකයන් සහ ලිඛිත පරිවර්තකයන් ලැයිස්තුව MyRight සමඟ ගිවිසුමක් ඇත. MyRight තමයි ඊට පස්සේ මේවා එක්ක ගිවිසුම් ලියලා එකඟ වෙලා තියෙන ගිවිසුම්වලට අනුව ඒවා ආදේශ කරන්නේ. මෙම පිරිවැය MO අයවැය අය නොකෙරේ, නමුත් වෙනත් ආකාරයකින් තීරණය කළහොත් මිස MyRight හි ප්‍රවේශ්‍යතා ප්‍රදානයෙන් ගනු ලැබේ.

ඔබගේ සංචාරයට පෙර සහකරුවෙකු හෝ සහායකයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. සහායකයා හෝ සහකාරිය ද වෙනම ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි.

සන්නිවේදන

හවුල්කාරිත්වය සන්නිවේදනය සහ අත්දැකීම් හුවමාරුව මත පදනම් වේ. එබැවින් ඔබේ සන්නිවේදනය කෙබඳු විය යුතුද යන්න මුල් අවධියේදී ඔබ සහ ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් වේ. ඔබ කුමන සන්නිවේදන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේද, සන්නිවේදනය සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයින් සහ ඔබ එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ කුමක්ද සහ කොපමණ වාරයක් යන්න පිළිබඳව ඔබ අර්ථ දක්වන ගිවිසුමට සන්නිවේදන සැලැස්මක් ඇමිණිය හැකිය.

ක්‍රියාකාරකම් පසු විපරම් කිරීමට සහ හවුල්කාර සංවිධානයේ ක්‍රියාවලීන්ට සහාය වීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමේදී ය. එය දුෂ්කරතා ග්‍රහණය කර ගැනීමට සහ බලාපොරොත්තු වූ පරිදි දේවල් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් එය හොඳ සන්නිවේදනයක් ද වේ. එබැවින් ඔබේ සන්නිවේදන සැලැස්මෙහි ඔබ එකඟ වී ඇති ආකාරයට ව්‍යාපෘතිය පුරාවටම ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සමඟ අඛණ්ඩ සන්නිවේදනයක් පවත්වා ගැනීම වැදගත් වේ.

වාර්තා

ව්‍යාපෘති වාර්තාකරණය මණ්ඩලයේ වාර්ෂික රැස්වීමට වාර්තා කිරීම සහ ForumCiv / Sida වෙත MyRight වාර්තා කිරීම සඳහා පදනම සාදයි. මෙම වාර්තා නිවැරදි වීමට සහ MyRight හට වාර්තා කිරීම සඳහා මූල්‍යකරුගේ (Forum Civ / Sida) අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකි වීම සඳහා, නියමිත කාලය තුළ ව්‍යාපෘති වාර්තා කිරීම වැදගත් වේ.

වාර්තා මගින් ඔබ සහ ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානයේ ව්‍යාපාරයේ අත්දැකීම් දෙකම පිළිබිඹු විය යුතු අතර ඔබ සාක්ෂාත් කර ගත් ප්‍රතිඵල සඳහා ඔබ එක්ව දායක වූ ආකාරය විස්තර කළ යුතුය. එබැවින් ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සමඟ සංවාදයක් පැවැත්වීමට සහ වාර්තාවල අන්තර්ගතයට සහභාගී වීමට සහ දායක වීමට ඔබට කාලය ඇති පරිදි වාර්තා සඳහා කල්තියා සැලසුම් කිරීමට මතක තබා ගන්න.

හවුල්කාර සංවිධානය සහ MyRight අතර ගිවිසුමට අනුව, MyRight වාර්තාව නියමිත වේලාවට ලැබීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ හවුල්කාර සංවිධානයයි. MyRight වෙත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු අවසාන දිනය එක් එක් වාර්තාව යටතේ සොයා ගත හැක. ස්ටොක්හෝම් හි MyRight වෙත වාර්තා යවන්නේ ජාතික සම්බන්ධීකාරකවරුන්ය

වාර්ෂික වාර්තාකරණය

වාර්ෂික වාර්තාවේ අඩංගු වන්නේ:

 • වාර්ෂික වාර්තාවේ අත්සන් කළ අනුවාදය (ක්‍රියාකාරකම් වාර්තාව සහ මූල්‍ය වාර්තාව)
 • එක්සෙල් අනුවාදයේ මුල්‍ය වාර්තාව (ඊමේල්)
 • විගණන වාර්තාව ("විගණකගේ මතය", "කළමනාකරණ ලිපිය" සහ "ISRS 4400")
 • විගණකවරයා විසින් අත්සන් කරන ලද විගණනයේ පැවරුම් විස්තරය
 • කළමනාකරණ ප්රතිචාරය

ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සමඟ හොඳ වේලාවක වාර්ෂික වාර්තාව සාකච්ඡා කිරීම ගැන සිතන්න. වාර්තාව ස්ටොක්හෝම්හි කාර්යාලයට යවන විට, එය ඔබේ හවුල්කාර සංවිධානය සහ ඔබ විසින් අත්සන් කළ යුතුය.

MyRight වෙත තමන්ගේ දායකත්වය වාර්තා කිරීම

සෑම වසරකම, ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් වල ක්‍රියාකාරී වන MyRight හි සාමාජික සංවිධාන MyRight වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එහි තමන්ගේ දායකත්වය සඳහා Sida ගේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව, ස්වීඩනයේ එකතු කරන ලද මුදල්, පුද්ගලික අරමුදල් වලින් ස්වකීය දායකත්වය සමන්විත වූ බව සහතික කරයි.

ඇගයීම

ඇගයීමක් යනු වැඩ කිරීමේ ක්‍රම සහ ප්‍රතිඵල ව්‍යුහගත කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රමයකි. එබැවින් අනාගතයේදී කාර්යය සැලසුම් කළ යුතු ආකාරය හෝ එය අවසන් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ඉගෙනුම් සහ තීරණ සඳහා වැදගත් පදනමකි. MyRight විසින් නිශ්චිත ව්‍යාපෘතිය මත පදනම්ව වෙනස් කළ හැකි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් ඇගයීම සඳහා පැවරුම් විස්තරයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. සාමාන්යයෙන් ඇගයීම් සිදු කරනු ලබන්නේ වසර තුනක ව්යාපෘති කාලයකට පසුවය.

අවසාන වාර්තාකරණය

අවසාන වාර්තාවක් විශ්ලේෂණාත්මක විය යුතු අතර ව්‍යාපෘතියේ ඇති අත්දැකීම් විස්තර කළ යුතුය. අවසාන වාර්තාව යනු පෙර වාර්ෂික වාර්තා, අනෙකුත් වාර්තා සහ ව්‍යාපෘතියේ ඇගයීම මත පදනම් වන ආඛ්‍යාන වාර්තාවකි. අවසාන වාර්තාව විගණනයක් ඇතුළු වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තාවක් සමඟ ඇත.