fbpx

Skolan särskilt exkluderande för flickor med funktionsnedsättning

Under de senaste två decennierna har andelen barn som går i skolan ökat snabbt på en global nivå. Trots det är det fortfarande väldigt många barn med funktionsnedsättning som saknar tillgång till utbildning. Särskilt utsatta är flickor med funktionsnedsättning.

ett klassrum där flera flickor sitter vid skolbänkar, läraren står vid en av bänkarna och hjälper en av flickorna som saknar en arm

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning är den grupp som ligger längst efter när världssamfundet ska leva upp till målsättningen om en jämställd värld utan fattigdom. Tillgång till utbildning är ett av de mest framgångsrika medlen för att minska fattigdom och öka jämställdhet. Därför är det av största vikt att flickor, med och utan funktionsnedsättning får möjlighet att gå i skolan.

Varför går inte flickor med funktionsnedsättning i skolan?

Det finns flera anledningar till varför situationen ser ut som den gör. Ett av de största problemen är att skolor i låg- och medelinkomstländer inte har möjlighet, kunskap eller resurser till att bedriva en skolverksamhet som är anpassad efter alla barns olika behov. Det kan till exempel handla om tillgängliga miljöer för barn i rullstol eller anpassade läromedel för barn med synnedsättningar eller hörselskador. Ibland är bristen på en sanitär miljö ett stort problem, särskilt för flickor. Avsaknad av avskilda och tillgängliga toaletter kan innebära att flickor med funktionsnedsättning inte kan sköta sin menstruation och hygien och uteblir då från skolan.

Stigmatisering är en annan orsak till varför barn och framförallt flickor med funktionsnedsättning hålls hemma från skola. Föräldrar är rädda för att andra ska utnyttja, se ner på eller på andra sätt diskriminera sina barn på grund av barnets funktionsnedsättning. Flickor med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld och övergrepp vilken också kan vara en del i varför föräldrar är rädda att låta sina döttrar gå till skolan.

För en fattig familj med flera barn kan det saknas resurser för att ge alla barn utbildning, då är det vanligast att pojkarnas skolgång prioriteras. Flickor med funktionsnedsättnings utbildning blir därför ofta väldigt lågt prioriterad när det inte anses värdefullt att satsa på deras framtid. 

I förläningen leder diskrimineringen av flickor med funktionsnedsättning i skolan till att de får svårt att få ett arbete och försörja sig själva, och riskerar då att hamna eller fastna i fattigdom.

Senaste nytt