fbpx

Hälsa och Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

God hälsa definieras som fullständig fysiskt, mentalt och socialt. Alla människor har rätt till god hälsa och inom god hälsa inkluderas tillgång till överkomlig och bra hälsovård.

Trots alla människors rätt till god hälsa, har personer med funktionsnedsättningar en ökad risk för att få sämre hälsa och att dö i förtid. Att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa beror på fattigdom, dåliga levnadsförhållanden samt dålig tillgång till vård vid behov.

Personer med funktionsnedsättningar har därför högre risk för kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och tandsjukdomar.

Personer med funktionsnedsättningar behöver ofta större tillgång till sjukvård. Det innebär dock inte att personer med funktionsnedsättningar får sina behov uppfyllda av sjukvården och utsätts dessutom för hinder.

Vanliga hinder som en person med funktionsnedsättningar utsätts för är diskriminering av sjukvårdspersonal, otillgänglig information kring vård och även brist på anpassad kommunikation mellan personer med funktionsnedsättningar och sjukvårdspersonal. Även fysisk otillgänglighet är ett stort hinder som många med funktionsnedsättningar utsätts för när de söker vård. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innebär att alla människor har lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att kunna bestämma över sin kropp. Detta utan tvång, våld eller diskriminering.

Personer med funktionsnedsättningar har länge blivit åsidosatta när det kommer till deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Samhällets syn och stereotyper har inneburit att personer med funktionsnedsättningar många gånger inte fått avgöra när och med vem de skaffar familj. Många personer med funktionsnedsättningar har därför fallit offer för tvångssterilisering och tvångsaborter.

Det betyder alltså att personer med funktionsnedsättningar inte har tillgång till den mest grundläggande informationen och rättigheterna när det kommer till deras rätt att få bestämma över sina egna kroppar.

 

FN:s globala mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för möjligheten till att människor ska nå sin fulla potential och bidra till samhället. Ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer påverkar människors hälsa, därför inkluderar mål 3 alla dimensioner och människor i alla åldrar.