fbpx

Hivi ndivyo MyRight inavyofanya kazi

MyRight inafanya kazi ili kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu kote ulimwenguni wanapata haki zao za kibinadamu na wanaweza kuishi kwa uhuru, bila umaskini, katika jamii zinazojumuisha. Kila kitu tunachofanya kinatokana na mtazamo wa haki na Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Haki za Watu wenye Ulemavu.

Tillsammans är vi starka

MyRight stärker individer, bland annat genom utbildning och tillgång till vård och hjälpmedel. Vi bidrar också till att bryta den isolering många människor med funktionsnedsättning lever i, och skapa plattformar så människor kan mötas
och stärka varandra.

Vi stödjer och stärker organisationer. Organisationen ger individer mer kunskap och medvetenhet om sina rättigheter. Organisationerna för fram krav och vittnesmål och bevakar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. De ger makthavare ökad medvetenhet så de kan ändra lagar och rutiner.

Genom förändringar av attityder och stigma lokalt, nationellt, regionalt och globalt minskar fattigdomen och utsattheten och fler personer med funktionsnedsättning får
tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Målgrupper för vårt arbete

Målgruppen för MyRights arbete är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, och deras anhöriga. Allt vi gör syftar till att bevaka och stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdomskontext, och bidra till att de får ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter.

MyRight stödjer funktionsrättsorganisationer runt om i världen. Vi har partnerskap med större och mindre organisationer som samlar personer med en specifik funktionsnedsättning, paraplyorganisationer som samlar flera funktionsrättsorganisationer i ett land, och regionala samarbeten. De flesta av våra utvecklingssamarbeten sker i partnerskap mellan svenska funktionsrättsorganisationer och deras motsvarigheter i våra verksamhetsländer men vi samarbetar med flera olika aktörer.

Förändringsteori och arbetssätt

MyRights arbete organiseras utifrån vår förändringsteori, som beskriver hur personer med funktionsnedsättning kan gå från exkludering till inkludering i samhället. Förändringsteorin består av tre steg som är viktiga för att en person med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att bli inkluderad i samhället.

 1. Ökad egenmakt
Personer med funktionsnedsättning som har förutsättningar att påverka sina egna liv, utöva sitt självbestämmande och vara fullt delaktiga samt är medvetna om sina rättigheter kan bättre delta i samhället och organisera sig tillsammans med andra.
2. Starka och kompetenta funktionsrättsorganisationer
Genom livskraftiga, kompetenta och legitima funktionsrättsorganisationer har de enskilda medlemmarna större möjligheter att gemensamt främja sina rättigheter och att
arbeta för förbättrade levnadsvillkor för sig själva och andra.
3. Ökad delaktighet i samhällsutvecklingen
Med ökad tillgång till påverkans- och beslutsprocesser ökar möjligheterna för funktionsrättsorganisationer att genom sitt arbete påverka samhällets utveckling.
Exempel på sådana instrument är såväl internationella regelverk och policyer som Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som nationell lagstiftning och nationella policyer.

Mashirika yenye nguvu ndio msingi wa mabadiliko

Ili kuweza kutoa sauti zao katika mjadala wa hadhara kunahitaji mashirika yenye nguvu ambayo yanaweza kuwawakilisha wanachama wao. Tunapojua haki zetu na kuanza kuamini kuwa mabadiliko yanawezekana, ndipo tunapothubutu kueleza uzoefu na mahitaji yetu, kutoa madai, kushiriki na kuchangia.

Tunafanya kazi ili kuimarisha mashirika ya ndani na kuendesha maendeleo ili watu wenye ulemavu wapate haki zao zaidi. Ushirikiano wetu wa maendeleo unamaanisha kuwa watu wenye ulemavu wajipange ili kuimarishana na kudai haki zao za kibinadamu.

Watu wenye ulemavu ni miongoni mwa makundi yaliyotengwa sana katika jamii. Kwa hivyo, mara nyingi hukosa mafunzo, ambayo husababisha mashirika mengi ya walemavu kuwa dhaifu. Ukuzaji wa shirika ni njia ya kuongeza hali ya kushawishi na kushiriki katika maendeleo ya jamii.

Ushirikiano

Nguzo muhimu ya ushirikiano wetu wa maendeleo ni ushirikiano, ubia unaozingatia ushirikiano wa karibu na kuaminiana kati ya mashirika wanachama wa MyRight na mashirika dada zao duniani kote.

Tunafanya kazi kwa misingi ya haki

Kazi yetu daima inategemea watu wenye ulemavu wanaoishi katika umaskini. Ni waigizaji na ni uzoefu wao wenyewe, mahitaji na mitazamo inayoongoza kazi.

Ajenda 2030

De 17 globala målen i Agenda 2030 har både direkta och
indirekta kopplingar till vårt arbete för att främja rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Ett av agendans
ledord är ”Ingen ska lämnas utanför” vilket är en betydelsefull princip, inte minst i vårt påverkansarbete gentemot
andra organisationer – statliga och icke-statliga.

Personer med funktionsnedsättning nämns också direkt i
flera av de globala målen, bland mål 4 om utbildning av god
kvalitet och mål 10 om att minska ojämlikheten inom och
mellan länder.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen är framtagen för att förtydliga att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt
liv med självbestämmande och full delaktighet och att delta i samhället på jämlika villkor.

Konventionen slår bland annat fast tre grundläggande rättigheter som funktionsrättsrörelserna i MyRights verksamhetsländer återkommande lyfter som avgörande: rätten till utbildning, försörjning och hälsa

Usawa

Miradi na programu zote za MyRight zina mtazamo mpana wa usawa wa kijinsia. Tunafanya kazi na wanawake ambao wenyewe wanaishi na ulemavu na wanawake ambao ni jamaa wa mtu mwenye ulemavu.