fbpx

Tre eldsjälar har på kort tid lämnat oss

Tre eldsjälar av den gamla stammen har lämnat oss. Vi arbetar vidare för att säkra att det arbete de satte igång och under många år bedrev fortsätter att utvecklas vidare.

Under vinter/våren har flera mycket sorgliga och tråkiga nyheter nått oss på MyRight och våra medlemsorganisationer. Tre tongivande och mycket betydelsefulla personer för MyRight har gått bort.

Barbro Carlsson var generalsekreterare på MyRight från hösten 1994 -2000.
Hon hade ett långt yrkesliv bakom sig när hon kom till dåvarande Shia (nu MyRight). Hon var en chef som satte verksamheten i fokus och jobbade engagerat för att stärka verksamheten både i syd och bland MyRights medlemsförbund i Sverige. Det fanns då bara ett landskontor och det var på Sri Lanka. Barbro hade genom sitt arbete i nuvarande Funktionsrätt, dåvarande HSO, ett nära samarbete och god kännedom om medlemsförbundens arbete.

Barbro hade även god kontakt med såväl regeringsföreträdare som personer med stort inflytande på olika myndigheter. Dåvarande biståndsminister Maj-Inger Klingvall berättade hur hon tog emot Barbro och Birgitta Andersson, dåvarande ordförande på Shia, när de diskuterade hur biståndet för personer med funktionsnedsättningar kunde utvecklas.

Barbro kände extra för kvinnor och barn inom det arbete Shia då bedrev. Hon initierade en kvinnodelegation med deltagande från många länder där Shia deltog vid konferensen i Beijing 1995- det första mötet där kvinnor med funktionsnedsättning återfinns i slutdokumentet med rekommendationer till uppföljning.

Barbro lämnade oss den 18 februari i omgiven av sin närmaste.

Lars-Åke Wikström, även kallad LÅW, satt i styrelsen för MyRight 2009 – 2011.
Kerstin Kjellberg som arbetade mycket med projekt för SDR-projekt inom SHIA/MyRight, skriver: ” LÅW arbetade mycket med WFD(World Federation of the Deaf).

LÅW brann för Dövmedvetande och hans förmåga att få döva i SDR:s projekt, ofta förtryckta, till att känna stolthet över sin dövhet och sitt språk var fantastiskt. Man kunde faktiskt se hur döva växte. Hans paroll ”Döva KAN” var känd i alla våra projekt och har bidragit mycket till att döva blivit starkare..

LÅW hade en otrolig förmåga att få folk att lyssna. Jag har varit med honom på möten med högt uppsatta personer – beslutsfattare – i de olika projektländerna. Ofta var de inbitna motståndare till teckenspråk och ansåg döva vara obildbara. Men efter att ha lyssnat på LÅW med hans inlevelse och förmåga att få fram sitt budskap var det många av dessa beslutsfattare som ändrade ståndpunkt. Vi ser resultatet idag: starka dövgrupper i de flesta av SDR:s projekt och teckenspråket accepterat som dövas första språk i många av dessa länder.

LÅW:S insatser har betytt mycket för SDR:s/MyRights arbete och för döva i hela världen.”

Låt hans paroll ”Döva KAN” leva vidare.

Lars-Åke Wikström  lämnade oss den 5 maj i omgiven av sin närmaste.

Roland Håkansson, ordförande för MyRight 2008 – 20012. Lars Lööw tidigare styrelseledamot i MyRight berättar:  ”Jag satt sju år i styrelsen med Roland och han var vice ordförande när jag började men direkt efter årsmötet blev Maria som då var ordförande sjuk och fick lämna styrelsen. Roland fick då ta över ansvaret som ordförande på kort varsel. Han var sedan ordförande under alla år jag satt i styrelsen.

Det var en på många sätt svår tid för ekonomiskt utvecklingssamarbete för frivilligorganisationer. Alliansregeringens krav på kortsiktiga konkreta resultat och finansiella muskler hos frivilligorganisationerna gjorde att SHIA/MyRight ständigt var ifrågasatt.

Det här var också en tid när vi hade haft många svåra prioriteringar och besparingar. En del resurser hade också flyttats från Sverige till de sju prioriterade samarbetsländerna så kansliresursen i Sverige var kraftigt åderlåten. Men Roland försökte ändå driva utvecklingen framåt och jobbade hårt för att funktionshinderperspektivet skulle finnas representerat i generellt arbete för mänskliga rättigheter och ekonomiskt utvecklingssamarbete. Vi nominerade honom i olika styrelser för att genomföra det, bland anant FN-förbundet och UNICEF.

Roland var också en viktig faktor i bytet av namn när han vågade sätta igång processen. Roland la också mycket energi på att träffa medlemmarna för att höra vad de tyckte och för att få så många som möjligt att vara aktiva medlemmar i både det interna arbetet och som projektägare.

Jag själv lärde känna Roland när han jobbade på Socialstyrelsen och han läste juridik. Det har blivit en del samtal om LSS med mera genom åren och Roland var alltid engagerad, tydlig i åsikter och hade stor integritet.

En rolig händelse var när vi haft möte hela dagen så skulle jag på en jubileumsmiddag för en stor stiftelse på kvällen. Jag berättade det under dagen för jag skulle träffa folk som kanske skulle vara bra för MyRight arbete. Roland såg lite underfundig ut men sa inget och mitt under middagen presenterades en kör som skulle uppträda. Sist av körens medlemmar kom Roland inrullande. Så fick jag veta att han var en engagerad körsångare sedan länge. ”

Roland lämnade oss den 10 maj av omgiven med sin familj.

Jag önskar att dessa kraftfulla nu får sin frid och vi ska låta oss inspireras av deras engagemang.

Göran Alfredsson, ordförande MyRight
Styrelse och personal på MyRight

Senaste nytt