Många människor går i ett långt led med flaggor, hälften sitter i rullstol.

Kris och konflikt drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare

Över hälften av alla personer med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter. Kriser och konflikter drabbar personer med funktionsnedsättning särskilt hårt. De har ofta svårare att fly undan och får ofta ingen eller bristfällig information.

Personer med funktionsnedsättning löper större risk att skadas eller dö i väpnade konflikter och andra humanitära katastrofer. Många saknar möjlighet att snabbt kunna delta i evakueringar och nyheter och information finns sällan i format som är tillgängliga för döva, hörselskadade, blinda eller personer med synnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning utesluts ofta helt från förklaringar och information om vad som händer och hur de kan skydda sig.

Inte sällan utsätts personer med funktionsnedsättning även för riktade attacker, olika former av övergrepp och exploatering, inklusive sexuellt våld. Ofta fortsätter sexuella övergrepp och våld lång tid efter att själva krisen är över.

De materiella och sociala störningar som uppstår i samband med krig och konflikter drabbar många personer med funktionsnedsättning extra hårt då till exempel den fysiska tillgängligheten i ett samhälle förstörs. Många har behov av hälso- och sjukvård och grundläggande samhällsservice som ofta helt ödeläggs.

Över hälften av alla med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter. Trots detta exkluderas ofta personer med funktionsnedsättning i sam­band med humanitära insatser och i freds­processer. Flera studier visar att mycket få policydokument och fredsfördrag ens nämner personer med funktionsned­sättningar.

Ett problem i det internationella arbetet är att många biståndsorganisationer inte ens undersöker om eller hur personer med funktionsnedsättning inkluderas i arbetet under krig, konflikter eller fredsprocesser. Ofta benämns de som ”utsatta grupper” och mycket liten hänsyn tas till mångfalden av funktionsnedsättning.

Situationen i världen

15 procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättningar löper större risk än andra att skadas i kriser.

Dödligheten under kriser och konflikter för personer med funktionsnedsättning är fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning.

10 miljoner personer med funktionsnedsättning har tvingats fly på grund av väpnade konflikter och förföljelser.

Barn med funktionsnedsättning löper större risk för övergrepp eller att bli övergivna under kriser och konflikter än barn utan funktionsnedsättningar.

En ung kille sitter i permobil i ett demonstrationståg. Han har en skylt där det står Fix the system not me.

Peace for all - inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsprocesser

MyRight genomförde 2020 studien “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding” med finansiering från Folke Bernadotteakademin. Syftet med studien är att samla kunskap och erfarenheter om aktuella policyer, strategier och metoder inom olika delar av det internationella samfundet om inkludering av personer med funktionsnedsättningar i fredsprocesser och initiativ. I studien ingår även fördjupade landsstudier i Sri Lanka och i Bosnien och Hercegovina.

Huvudslutsatser och rekommendationer från landstudierna presenterades under ett digitalt seminarium i samarbete med MDF Training and Consultancy (Sri Lanka) och Lejla Hadzimesic (Bosnien-Hercegovina). Se seminariet här.

Spela videoklipp

Film: Peace for all

I MyRights informationsfilm Peace for All/Fred för alla sammanfattas budskapen från MyRights tre rapporter om inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande arbete.

Filmen har svenskt och engelskt tal och finns med svensk och engelsk syntolkning, på svenskt och internationellt teckenspråk och med svensk och engelsk text. 

Omslagsbild

Internationell rapport

Läs den sammanfattande internationella rapporten med exempel från flera länder.

Omslagsbild.

Bosnien-Hercegovina

Läs landstudien från Bosnien-Hercegovina.

Omslagsbild.

Sri Lanka

Läs landstudien från Sri Lanka.

En flicka kör en annan flicka i rullstol.

Brist på jämställdhet ökar utanförskapet

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Alla MyRights projekt och program har ett genomgripande jämställdhetsperspektiv.

Flickor och kvinnor särskilt utsatta i kriser och katastrofer

En av fem kvinnor i världen beräknas ha en funktionsnedsättning. I låg-och medelinkomstländer beräknas tre fjärdedelar av dem som lever med funktionsnedsättning vara kvinnor.

Unga kvinnor och flickor med funktionsned­sättning drabbas av könsrelaterat våld i upp till tio gånger högre utsträckning än unga kvinnor och flickor utan någon funk­tionsnedsättning. Flickor och pojkar med psykosocial eller intel­lektuell funktionsnedsättning är extra utsatta. De löper fyra gånger högre risk att drabbas av sexuellt och könsbaserat våld än barn utan funktionsnedsättning. Dessa barn löper dessutom nästan tre gånger så hög risk att utsättas för sexuellt våld .

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är ofta exkluderade i insatser under och efter kriser och konflikter. Bristande tillgänglighet i samhället tillsammans med kulturella och sociala faktorer orsakar en dubbel diskriminering.

I samband med humanitära kriser, såsom väp­nade konflikter och katastrofer, fortsätter våldet och de sexuella övergreppen ofta även efter det att själva krisen är över. Sexuellt och könsbaserat våld är generellt högt i länder med hög allmän våldsnivå, men det kan även vara högt i länder med relativt låg nivå av våld.

Så här kan du bidra

Dela våra inlägg och sprid kunskap till andra.

MyRight är den enda organisationen i Sverige som uteslutande arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fattigdomsbekämpning. Vi är en ideell organisation och behöver ditt stöd för att fortsätta arbetet för personer med funktionsnedsättning. Varje bidrag gör skillnad.

Läs mer på vår webb eller ta del av vårt informationsmaterial som rapporter och filmer. För att förändra världen krävs kunskap och engagemang.

Om du vill stötta en annan organisation – fråga hur de arbetar för att tillvarata rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kan de lova att personer med funktionsnedsättning också får ta del av deras insatser?

Så här kan din organisation bli bättre på att nå personer med funktionsnedsättning