fbpx

Öppna klassrummen - för alla barns rätt till utbildning

Två pojkar skriver i skolböcker bilden är tagen ovanifrån

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna ta sig ur fattigdom. Det är grundläggande för en människas möjligheter att få arbete, att kunna försörja sig och att delta i samhällsutvecklingen.

Barn som inte går i skolan får väldigt mycket sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och löper en betydligt högre risk att fastna i fattigdom. Få barn med funktionsnedsättning börjar skolan, enligt FN är det ett av tre barn med funktionsnedsättning som inte går i grundskolan, det kan jämföras med ett av sju barn som inte har en funktionsnedsättning. De som sedan studerar vidare på högstadiet och gymnasiet är ännu färre. 

Vi vet att personer med funktionsnedsättning som gått i skola och fått arbete mår bättre, deltar och bidrar i samhället. 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Ändå går barn med funktionsnedsättning i betydligt lägre utsträckning i skolan jämfört med andra barn. Det arbetar MyRight för att ändra på.

Alla blir förlorare när barn inte går i skolan

Det är inte bara barnen själva som förlorar när de inte får tillgång till utbildning. Hela samhället förlorar. När ett land inte ser till att alla barn har tillgång till grundläggande utbildning, ökar risken för de barnen att hamna i eller fastna i fattigdom. Exkludering från skolan innebär även exkludering från arbetsmarknaden, det innebär bortfall av personer som skulle kunna ge inkomst och arbetskraft i ett land och bidra positivt i samhällsutvecklingen. 

För att öppna de stängda klassrummen så att barn med funktionsnedsättning kan nå sin fulla potential, krävs riktade insatser som ser till att skolorna är tillgängliga för alla. Det kan handla om att skolorna ska ha resurser för att ta hand om, och undervisa barn med funktionsnedsättning och ha lärare som har kunskap om hur de möter barnens olika behov.

Situationen i världen

Mellan 93 och 150 miljoner barn i världen lever med minst en form av funktionsnedsättning.

Ett av tre barn med funktionsnedsättning går inte i grundskolan. En majoritet av dem är flickor.

Upp emot nio av tio barn som lever med funktionsnedsättning i låginkomstländer går inte i skolan.

Funktionsnedsättning är ett av de största hindren för barns skolgång i världen.

Statistik över barn med funktionsnedsättning har länge varit bristfällig. Därför är det svårt att veta exakt hur många barn som blir berövade sin skolgång. 

Mål 4: God utbildning för alla

Mål fyra i de globala målen är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Senast år 2030 ska det säkerställas en ”lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning."

Skolan särskilt exkluderande mot flickor med funktionsnedsättning

Under de senaste två decennierna har andelen barn som går i skolan ökat snabbt på en global nivå. Trots det är det fortfarande väldigt många barn med funktionsnedsättning som saknar tillgång till utbildning. Särskilt utsatta är flickor med funktionsnedsättning.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning är den grupp som ligger längst efter när världssamfundet ska leva upp till målsättningen om en jämställd värld utan fattigdom. Tillgång till utbildning är ett av de mest framgångsrika medlen för att minska fattigdom och öka jämställdhet. Därför är det av största vikt att flickor, med och utan funktionsnedsättning får möjlighet att gå i skolan.

Läs mer här

Brist på jämställdhet ökar utanförskapet

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Alla MyRights projekt och program har ett genomgripande jämställdhetsperspektiv.

Film: Öppna klassrummen

Utbildning är ett av de mest effektiva sätten att kunna ta sig ur fattigdom. Trots det saknar många barn med funktionsnedsättning chansen att få gå i skolan.

Läs mer om rätten till utbildning

Berättelser

Så här kan du bidra

Gilla, kommentera och dela våra inlägg på sociala medier, så hjälper du oss att nå ut till fler och sprida kunskap. 

MyRight är den enda organisationen i Sverige som uteslutande arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fattigdomsbekämpning. Vi är en ideell organisation och behöver ditt stöd för att fortsätta arbetet för personer med funktionsnedsättning. Varje bidrag gör skillnad.

Läs mer på vår webb eller ta del av vårt informationsmaterial som rapporter och filmer. För att förändra världen krävs kunskap och engagemang.

Om du vill stötta en annan organisation – fråga hur de arbetar för att tillvarata rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kan de lova att personer med funktionsnedsättning också får ta del av deras insatser?