fbpx

Kris och väpnad konflikt drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare

en kvinna i rullstol bärs av soldater över en förstörd bro i Kiev, Ukraina

Över hälften av alla personer med funktionsnedsättning i världen lever i länder som påverkas av kriser och konflikter. Kriser och konflikter drabbar personer med funktionsnedsättning särskilt hårt. 

Personer med funktionsnedsättning löper större risk att skadas eller dö i väpnade konflikter och andra humanitära katastrofer. Många saknar möjlighet att snabbt kunna delta i evakueringar och nyheter och information finns sällan i format som är tillgängliga för döva, hörselskadade, blinda eller personer med synnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning utesluts ofta helt från förklaringar och information om vad som händer och hur de kan skydda sig.

Inte sällan utsätts personer med funktionsnedsättning även för riktade attacker, olika former av övergrepp och exploatering, inklusive sexuellt våld. Ofta fortsätter sexuella övergrepp och våld lång tid efter att själva krisen är över.

De materiella och sociala störningar som uppstår i samband med krig och konflikter drabbar många personer med funktionsnedsättning extra hårt då till exempel den fysiska tillgängligheten i ett samhälle förstörs. Många har behov av hälso- och sjukvård och grundläggande samhällsservice som ofta helt ödeläggs.

Personer med funktionsnedsättning exkluderas ofta i sam­band med humanitära insatser och i freds­processer. Ett problem i det internationella arbetet är att många organisationer inte ens undersöker om eller hur personer med funktionsnedsättning inkluderas i arbetet under krig, konflikter eller fredsprocesser. 

Situationen i världen

15 procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättningar löper större risk än andra att skadas i kriser.

Dödligheten under kriser och konflikter för personer med funktionsnedsättning är fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning.

10 miljoner personer med funktionsnedsättning har tvingats fly på grund av väpnade konflikter och förföljelser.

Barn med funktionsnedsättning löper större risk för övergrepp eller att bli övergivna under kriser och konflikter än barn utan funktionsnedsättningar.

En flicka kör en annan flicka i rullstol.

Brist på jämställdhet ökar utanförskapet

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Alla MyRights projekt och program har ett genomgripande jämställdhetsperspektiv.

Flickor och kvinnor särskilt utsatta i kriser och katastrofer

En av fem kvinnor i världen beräknas ha en funktionsnedsättning. I låg-och medelinkomstländer beräknas tre fjärdedelar av dem som lever med funktionsnedsättning vara kvinnor.

Unga kvinnor och flickor med funktionsned­sättning drabbas av könsrelaterat våld i upp till tio gånger högre utsträckning än unga kvinnor och flickor utan någon funk­tionsnedsättning. Flickor och pojkar med psykosocial eller intel­lektuell funktionsnedsättning är extra utsatta. De löper fyra gånger högre risk att drabbas av sexuellt och könsbaserat våld än barn utan funktionsnedsättning. Dessa barn löper dessutom nästan tre gånger så hög risk att utsättas för sexuellt våld .

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är ofta exkluderade i insatser under och efter kriser och konflikter. Bristande tillgänglighet i samhället tillsammans med kulturella och sociala faktorer orsakar en dubbel diskriminering.

I samband med humanitära kriser, såsom väp­nade konflikter och katastrofer, fortsätter våldet och de sexuella övergreppen ofta även efter det att själva krisen är över. Sexuellt och könsbaserat våld är generellt högt i länder med hög allmän våldsnivå, men det kan även vara högt i länder med relativt låg nivå av våld.

Spela videoklipp

Peace for all - inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsprocesser

Endast 6,6 procent (118/1789) av alla fredsavtal världen över nämner personer med funktionsnedsättning. Därför saknas också en plan för hur denna målgrupp ska inkluderas i genomförandet av fredsbyggande aktiviteter.

I rapporten “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding” (2020) samlar MyRight kunskap och erfarenheter om aktuella policyer, strategier och metoder inom olika delar av det internationella samfundet om inkludering av personer med funktionsnedsättningar i fredsprocesser och initiativ. Läs mer om rapporten här.

Rapportens rekommendationer sammanfattas i filmen Peace for all. Se alla tillgängliga versioner här.

Omslagsbild

Läs den sammanfattande internationella rapporten med exempel från flera länder.

Så här kan du bidra

Dela våra inlägg och sprid kunskap till andra.

MyRight är den enda organisationen i Sverige som uteslutande arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fattigdomsbekämpning. Vi är en ideell organisation och behöver ditt stöd för att fortsätta arbetet för personer med funktionsnedsättning. Varje bidrag gör skillnad.

Läs mer på vår webb eller ta del av vårt informationsmaterial som rapporter och filmer. För att förändra världen krävs kunskap och engagemang.

Om du vill stötta en annan organisation – fråga hur de arbetar för att tillvarata rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kan de lova att personer med funktionsnedsättning också får ta del av deras insatser?

Så här kan din organisation bli bättre på att nå personer med funktionsnedsättning