fbpx

Miljö och klimat ur ett funktionsrättsperspektiv

En man sitter i rullstol framför ett förfallet hus efter jordbävning på Haiti

Trots att personer med funktionsnedsättning påverkas särskilt hårt av klimatförändringarna saknas i stort sett alltid ett funktionsrättsperspektiv i klimatfrågor.

Personer med funktionsnedsättning är i stort sett aldrig inkluderade i arbetet för ett bättre klimat och information om klimatförändringar finns sällan i tillgängliga format. Det kan få förödande konsekvenser. 

Klimatförändringarnas påverkan på människa och miljö är påtagliga och de är vår tids största ödesfråga. De som redan lever i fattigdom och utsatthet är särskilt hårt drabbade. Som följd av att personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade när det gäller fattigdom samtidigt som de ofta systematiskt diskrimineras är deras utsatthet inför ökade klimatförändringar särskilt allvarlig.

Personer med funktionsnedsättning påverkas inte bara hårt av kortvariga katastrofer, de är även särskilt utsatta vid gradvisa förändringar som torka, temperaturökning och höjda havsnivåer. 

Hindrade att delta i arbetet för en bättre miljö

På grund av bristande tillgänglighet missar världen miljontals människors engagemang och bidrag.

Information om klimatkrisen, dess konsekvenser och hur vi som individer kan bidra ges sällan på teckenspråk, lättläst, syntolkat eller på punktskrift. Utan information är det svårt att vara med och förändra.

Klimatarbetet följer samma diskriminerande strukturer som andra områden och personer med funktionsnedsättning osynliggörs, glöms bort och bortprioriteras. Ett exempel är återvinningsstationer som  i stort sett aldrig är anpassade så att personer som är blinda eller använder rullstol kan använda dem.

Det finns en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Arbetet för klimat och miljö skulle kunna nå längre om personer med funktionsnedsättning bättre inkluderades. 

Rekommendationer till aktörer inom global hållbarhet:

Samarbeta med organisationer av personer med funktionsnedsättning för att förbättra strategier, policyer, planer, beslut och utvärderingar.

Utforma policyer som skyddar och inkluderar personer med funktionsnedsättning så de inte utsätts för risker.

Samla data över hur klimatförändringarna påverkar personer med funktionsnedsättning för att synliggöra hur vissa grupper är särskilt utsatta och påverkas i högre utsträckning.

Säkra att också särskilt utsatta grupper av personer med funktionsnedsättning som flickor och kvinnor, personer med psykiska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättning benämns i styrdokument och målsättningar.

Använd er av ett twin-track-approach och låt funktionsrättsperspektivet genomsyra alla insatser samtidigt som ni utformar särskilda lösningar för vissa grupper.

Läs mer:

pojke sitter i rullstol bredvid står han bror de befinner sig i ett flyktingläger

Särskilt utsatta men bortglömda i krisberedskap

Vid kriser och katastrofer är personer med funktionsnedsättning ofta de sista att få information och de sista att få hjälp.

Två unga kvinnor i rullstol sitter bredvid varandra, vi ser deras ryggar

Utesluts från beslut- och påverkansprocesser

Personer med funktionsnedsättning påverkas i oproportionerligt hög grad av klimatförändringarna men utesluts från beslutsprocesser. 

Film: Globala målen

Funktionsnedsättning och de globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Funktionsnedsättning nämns 11 gånger i de Globala målen och 7 av de 17 målen har uttalade referenser till funktionsnedsättning.

Globala målen ska till 2030 lösa klimatkrisen och för att det ska bli möjligt krävs det att personer med funktionsnedsättning inkluderas i arbetet. 

Så här kan du bidra

Dela våra inlägg och sprid kunskap till andra.

MyRight är den enda organisationen i Sverige som uteslutande arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fattigdomsbekämpning. Vi är en ideell organisation och behöver ditt stöd för att fortsätta arbetet för personer med funktionsnedsättning. Varje bidrag gör skillnad.

Läs mer på vår webb eller ta del av vårt informationsmaterial som rapporter och filmer. För att förändra världen krävs kunskap och engagemang.

Om du vill stötta en annan organisation – fråga hur de arbetar för att tillvarata rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kan de lova att personer med funktionsnedsättning också får ta del av deras insatser?