fbpx

Så arbetar MyRight

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen. Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans är vi starka

MyRight stärker individer, bland annat genom utbildning och tillgång till vård och hjälpmedel. Vi bidrar också till att bryta den isolering många människor med funktionsnedsättning lever i, och skapa plattformar så människor kan mötas
och stärka varandra.

Vi stödjer och stärker organisationer. Organisationen ger individer mer kunskap och medvetenhet om sina rättigheter. Organisationerna för fram krav och vittnesmål och bevakar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. De ger makthavare ökad medvetenhet så de kan ändra lagar och rutiner.

Genom förändringar av attityder och stigma lokalt, nationellt, regionalt och globalt minskar fattigdomen och utsattheten och fler personer med funktionsnedsättning får
tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Målgrupper för vårt arbete

Målgruppen för MyRights arbete är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, och deras anhöriga. Allt vi gör syftar till att bevaka och stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdomskontext, och bidra till att de får ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter.

MyRight stödjer funktionsrättsorganisationer runt om i världen. Vi har partnerskap med större och mindre organisationer som samlar personer med en specifik funktionsnedsättning, paraplyorganisationer som samlar flera funktionsrättsorganisationer i ett land, och regionala samarbeten. De flesta av våra utvecklingssamarbeten sker i partnerskap mellan svenska funktionsrättsorganisationer och deras motsvarigheter i våra verksamhetsländer men vi samarbetar med flera olika aktörer.

Förändringsteori och arbetssätt

MyRights arbete organiseras utifrån vår förändringsteori, som beskriver hur personer med funktionsnedsättning kan gå från exkludering till inkludering i samhället. Förändringsteorin består av tre steg som är viktiga för att en person med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att bli inkluderad i samhället.

 1. Ökad egenmakt
Personer med funktionsnedsättning som har förutsättningar att påverka sina egna liv, utöva sitt självbestämmande och vara fullt delaktiga samt är medvetna om sina rättigheter kan bättre delta i samhället och organisera sig tillsammans med andra.
2. Starka och kompetenta funktionsrättsorganisationer
Genom livskraftiga, kompetenta och legitima funktionsrättsorganisationer har de enskilda medlemmarna större möjligheter att gemensamt främja sina rättigheter och att
arbeta för förbättrade levnadsvillkor för sig själva och andra.
3. Ökad delaktighet i samhällsutvecklingen
Med ökad tillgång till påverkans- och beslutsprocesser ökar möjligheterna för funktionsrättsorganisationer att genom sitt arbete påverka samhällets utveckling.
Exempel på sådana instrument är såväl internationella regelverk och policyer som Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som nationell lagstiftning och nationella policyer.

Starka organisationer är grunden till förändring

För att kunna göra sina röster hörda i samhällsdebatten krävs starka organisationer som kan representera sina medlemmar. När vi känner till våra rättigheter och börjar tro på att förändring är möjlig, det är då vi vågar berätta om våra upplevelser och behov, ställa krav, delta och bidra.

Vi arbetar för att stärka lokala organisationer och driva på utvecklingen för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska få tillgång till sina rättigheter. Våra utvecklingssamarbeten innebär att personer med funktionsnedsättning organiserar sig för att stärka varandra och hävda sina mänskliga rättigheter.

Personer med funktionsnedsättning hör till de mest marginaliserade grupperna i samhället. Därför saknar de ofta utbildning, vilket leder till att många funktionshinderorganisationer är relativt svaga. Organisationsutveckling är ett sätt att öka förutsättningarna att påverka och delta i samhällsutvecklingen.

Partnerskap

En viktig grundpelare i vårt utvecklingssamarbete är partnerskapet, ett partnerskap grundat på ett nära samarbete och ett ömsesidigt förtroende mellan MyRights medlemsorganisationer och deras systerorganisationer i världen.

Vi arbetar rättighetsbaserat

Vårt arbete utgår alltid från personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom. Det är de som är aktörer och det är deras egna erfarenheter, behov och perspektiv som leder arbetet.

Agenda 2030

De 17 globala målen i Agenda 2030 har både direkta och
indirekta kopplingar till vårt arbete för att främja rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Ett av agendans
ledord är ”Ingen ska lämnas utanför” vilket är en betydelsefull princip, inte minst i vårt påverkansarbete gentemot
andra organisationer – statliga och icke-statliga.

Personer med funktionsnedsättning nämns också direkt i
flera av de globala målen, bland mål 4 om utbildning av god
kvalitet och mål 10 om att minska ojämlikheten inom och
mellan länder.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen är framtagen för att förtydliga att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt
liv med självbestämmande och full delaktighet och att delta i samhället på jämlika villkor.

Konventionen slår bland annat fast tre grundläggande rättigheter som funktionsrättsrörelserna i MyRights verksamhetsländer återkommande lyfter som avgörande: rätten till utbildning, försörjning och hälsa

Jämställdhet

Alla MyRights projekt och program har ett genomgripande jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar med och för kvinnor som själva lever med funktionsnedsättning och kvinnor som är anhöriga till någon med funktionsnedsättning.